ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป 2.85
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ชีวิตมั่นคง 3.50
เกษียณสุขใจ 3.50
ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน  
- ทั่วไป 6.65
- เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 5.20
เงินกู้สามัญ  
- ทั่วไป 6.65
- เพื่อการครองชีพ 6.55
- เอนกประสงค์ 6.65
- เพื่อซื้ออาวุธปืน 6.65
- เพื่อซื้อสินค้า 6.65
- เพื่อการศึกษา 6.65
- เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ
   ธรรมชาติ
3.80
- เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 6.65
- เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
   หนึ่งล้านบาท
6.55
- ทายาทและผู้ค้ำประกัน
   รับสภาพหนี้
5.70
- เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 3.80
- เพื่อการรวมหนี้ 6.25
- ก่อนเกษียณอายุ 6.65
เงินกู้พิเศษ  
- ไม่เกินหุ้น/เงินฝาก 5.60
- เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.60
- เพื่อซื้อที่ดิน 5.60
- ทั่วไป 5.70
- เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 5.60