ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.55
ชีวิตมั่นคง 3.75
เกษียณสุขใจ 4.00
ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน  
- ทั่วไป 7.00
- เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 5.20
เงินกู้สามัญ  
- ทั่วไป 7.00
- เพื่อการครองชีพ 6.90
- เอนกประสงค์ 7.00
- เพื่อซื้ออาวุธปืน 7.00
- เพื่อซื้อสินค้า 7.00
- เพื่อการศึกษา 7.00
- เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ
   ธรรมชาติ
3.80
- เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 7.00
- เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
   หนึ่งล้านบาท
6.90
- ทายาทและผู้ค้ำประกัน
   รับสภาพหนี้
5.90
- เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 3.80
เงินกู้พิเศษ  
- ไม่เกินหุ้น/เงินฝาก 5.85
- เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.85
- เพื่อซื้อที่ดิน 5.85
- ทั่วไป 5.95
- เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 5.85