ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป 2.85
ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
ชีวิตมั่นคง 3.50
เกษียณสุขใจ 3.50
ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน  
- ทั่วไป 6.00
- เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 5.00
เงินกู้สามัญ  
- ทั่วไป 6.00
- เพื่อการรวมหนี้ 6.00
- เอนกประสงค์ 6.00
- เพื่อซื้ออาวุธปืน 6.00
- เพื่อการศึกษา 6.00
- เพื่อซื้อสินค้า 6.00
- เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 3.80
- เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ
   ธรรมชาติ
3.80
- เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ
   ธรรมชาติ(สัญญาเงินกู้
  ตั้งแต่ 12 ธ.ค.66)
4.00
- ก่อนเกษียณอายุ 6.00
เงินกู้พิเศษ  
- ไม่เกินหุ้น/เงินฝาก 5.00
- เพื่อซื้อที่ดิน 5.00
- เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.00
- ทั่วไป 5.00