ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ
1,000 บาท ขึ้นไป 3.80
ชีวิตมั่นคง 4.00
เกษียณสุขใจ 4.25
ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75
เงินกู้สามัญ  
- ทั่วไป 7.40
- เอนกประสงค์ 7.75
- เพื่อซื้ออาวุธปืน 7.50
- เพื่อซื้อสินค้า 7.50
- เพื่อการศึกษา 7.50
- เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ
   ธรรมชาติ
6.10
- เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 7.50
- เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
   หนึ่งล้านบาท
7.25
เงินกู้พิเศษ  
- ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 6.15
- เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 5.50
- เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 6.15
- เพื่อซื้อที่ดิน 6.15
- ทั่วไป 6.25
- เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.15