คำสั่งสหกรณ์

  1. คำสั่งที่ 44/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา alt [ Download ]
  2. คำสั่งที่ 45/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  alt [ Download ]
  3. คำสั่งที่ 48/2564 เรื่อง มอบหมายให้ทำนิติกรรมจดจำนองแทนสหกรณ์  alt [ Download ]
  4. คำสั่งที่ 49/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายแทนสหกรณ์  alt [ Download ]
  5. คำสั่งที่ 50/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  alt [ Download ]
  6. คำสั่งที่ 52/2564 เรื่อง มอบหมายให้ไถ่ถอนจำนองแทนสหกรณ์  alt [ Download ]