ประวัติความเป็นมา

     สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด จัดตั้งโดย พลตำรวจตรี จิตต์ ลีละยุทธ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจภูธร เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นประธานคณะผู้จัดตั้ง โดยมี ร้อยตำรวจโทยิ่งศักดิ์ ยิ่งเจริญ เป็นเลขานุการ ร่วมกับสมาชิก จำนวน 110 คน ยื่นขอจัดตั้งสหกรณ์ และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2513 ประเภทสหกรณ์การธนกิจ เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 105/11435 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกัน