ภาพกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 14 พ.ค.67 เวลา 14.00 น.ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้และฝ่ายจัดการร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 13/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันอังคาร ที่ 14 พ.ค.67 เวลา 14.00 น.ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้และฝ่ายจัดการร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 13/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (2)
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 15.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี กรรมการฯ เป็นตัวแทน สหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ เนื่องด้วย นายปลอด แดงทองเกลี้ยง อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นบิดา ของ ด.ต.สานนท์ แดงทองเกลี้ยง ข้าราชการ สภ.เทพา.ภ.จว.สงขลา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 15.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี กรรมการฯ เป็นตัวแทน สหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ เนื่องด้วย นายปลอด แดงทองเกลี้ยง อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นบิดา ของ ด.ต.สานนท์ แดงทองเกลี้ยง ข้าราชการ สภ.เทพา.ภ.จว.สงขลา  (1)
วันที่ 11 พ.ค.67 เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 31 ปี วันจดทะเบียนสหกรณ์ ณ สนง.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลาวันที่ 11 พ.ค.67 เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 31 ปี วันจดทะเบียนสหกรณ์ ณ สนง.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา (4)
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9/2567  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (5)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อพิน แสงสุวรรณ อายุ 91 ปี ซึ่งเป็นบิดาของ ร.ต.ท.พรพล แสงสุวรรณ สังกัด ตชด.43 สงขลาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อพิน แสงสุวรรณ อายุ 91 ปี ซึ่งเป็นบิดาของ ร.ต.ท.พรพล แสงสุวรรณ สังกัด ตชด.43 สงขลา (1)
วันอังคารที่ 7 พ.ค. 67 เวลา 17.00 น.ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่ซิ่น แก้ววิฬา ซึ่งเป็นมารดาของ พ.ต.ท.หญิงสุกัญญา แก้ววิฬาวันอังคารที่ 7 พ.ค. 67 เวลา 17.00 น.ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่ซิ่น แก้ววิฬา ซึ่งเป็นมารดาของ พ.ต.ท.หญิงสุกัญญา แก้ววิฬา (1)
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่สมพร ทองมาก อายุ 72 ปี ซึ่งเป็นมารดาของสมาชิกราย พ.ต.ท.หญิงพรชรัตน์ ทองมาก ณ วัดห้วยหลาด อ.รัตภูมิ จ.สงขลาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่สมพร ทองมาก อายุ 72 ปี ซึ่งเป็นมารดาของสมาชิกราย พ.ต.ท.หญิงพรชรัตน์ ทองมาก ณ วัดห้วยหลาด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (2)
วันอาทิตย์ ที่ 5 พ.ค.67 เวลา 07.30 น. ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และการสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.67 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาวันอาทิตย์ ที่ 5 พ.ค.67 เวลา 07.30 น. ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 และการสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.67 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (1)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมพูดคุยพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กับสมาชิก จำนวน 15 ราย และพิจารณาเงินกู้พิเศษ 17 ราย เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมพูดคุยพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กับสมาชิก จำนวน 15 ราย และพิจารณาเงินกู้พิเศษ 17 ราย  (4)
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 12/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 12/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (2)
วันที่ 1 พ.ค.2567 ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณพ่อประชา วงศ์หิรัญ ซึ่งเป็นบิดาของสมาชิกราย ต.ต.วิทยา วงศ์หิรัญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.สามบ่อ จว.สงขลา ณ วัดสน ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลาวันที่ 1 พ.ค.2567 ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณพ่อประชา วงศ์หิรัญ ซึ่งเป็นบิดาของสมาชิกราย ต.ต.วิทยา วงศ์หิรัญ ผบ.หมู่(ป.)สภ.สามบ่อ จว.สงขลา ณ วัดสน ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา (1)
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่ อบ เผือกพันธ์ อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นมารดาของสมาชิกรายร.ต.ต.ขุนทอง กิ่งแก้ว รอง สว.(ป.)สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ณ วัดป่าสุคันธาวาส (เกาะค่าง)เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่ อบ เผือกพันธ์ อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นมารดาของสมาชิกรายร.ต.ต.ขุนทอง กิ่งแก้ว รอง สว.(ป.)สภ.ควนเนียง จว.สงขลา ณ วัดป่าสุคันธาวาส (เกาะค่าง) (2)
วันที่ 1 พ.ค.67 เวลา 09.30 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ณ สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด อ.หาดใหญ จ.สงขลาวันที่ 1 พ.ค.67 เวลา 09.30 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ณ สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด อ.หาดใหญ จ.สงขลา (5)
วันจันทร์ ที่ 29 เม.ย.67 เวลา 13.00 น.ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานกรรมการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันจันทร์ ที่ 29 เม.ย.67 เวลา 13.00 น.ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานกรรมการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (2)
ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "update สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ที่นายจ้างและลูกจ้างควรรู้" (3)
วันที่ 26 เม.ย.67 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯวันที่ 26 เม.ย.67 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (3)
เมื่อวันที่ 26 เม.ย.67 เวลา 18.40 น ร.ต.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่คล้อย สุวรรณเกล้าอายุ 86 ปี ซึ่งเป็นมารดาของร้อยตำรวจเอกสมจิตร สุวรรณเกล้า สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ วัดประตูชัยเมื่อวันที่ 26 เม.ย.67 เวลา 18.40 น ร.ต.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่คล้อย สุวรรณเกล้าอายุ 86 ปี ซึ่งเป็นมารดาของร้อยตำรวจเอกสมจิตร สุวรรณเกล้า สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ วัดประตูชัย (1)
วันที่ 26 เม.ย. 67 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเคารพศพนางใกล้ คงเสน มารดาของ ร.ต.อ.สกุลเอก คงเสน รอง สวป.สภ.สะเดา และ พ.ต.ท.วิรัช คงเสน รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปัตตานี วันที่ 26 เม.ย. 67 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเคารพศพนางใกล้ คงเสน มารดาของ ร.ต.อ.สกุลเอก คงเสน รอง สวป.สภ.สะเดา และ พ.ต.ท.วิรัช คงเสน รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปัตตานี  (1)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เม.ย. 2567เวลา18.30 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ ร่วมกับนายวิทยานนท์ สายธิวงค์ ฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทน ของสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่คลี่ คำแก้ว มารดา ของ พ.ต.ต.ปรีขา คำแก้ว สังกัด สภ.กก.ปพ. ปัตตานี วันพฤหัสบดี ที่ 25 เม.ย. 2567เวลา18.30 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ ร่วมกับนายวิทยานนท์ สายธิวงค์ ฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทน ของสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่คลี่ คำแก้ว มารดา ของ พ.ต.ต.ปรีขา คำแก้ว สังกัด สภ.กก.ปพ. ปัตตานี  (1)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 11/2567 และพูดคุยกับ ทายาทของ ร.ต.ท.ประไพ สุวรรณบัณฑิตย์ (05620)วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 11/2567 และพูดคุยกับ ทายาทของ ร.ต.ท.ประไพ สุวรรณบัณฑิตย์ (05620) (3)
วันที่ 24 เม.ย.67 เวลา 17.00 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ตัวแทนสหกรณ์ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ วางพวงหรีดเคารพศพ ร.ต.ท.ภิโชค ทองหนู รอง สว.(ป.) กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา สมาชิกสหกรณ์ ณ วัดสุนทราวาส อ.ควนขนุน จว.พัทลุง วันที่ 24 เม.ย.67 เวลา 17.00 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ตัวแทนสหกรณ์ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ วางพวงหรีดเคารพศพ ร.ต.ท.ภิโชค ทองหนู รอง สว.(ป.) กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา สมาชิกสหกรณ์ ณ วัดสุนทราวาส อ.ควนขนุน จว.พัทลุง  (8)
วันนี้ 24 เม.ย. 67 เวลา 15.30 น ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการ ฯ เป็นตัวแทนประธาน ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อชม ขุนทองแก้ว อายุ 78 ปี บิดาของ พ.ต.ท.พิชัย ขุนทองแก้ว เลขทะเบียนสมาชิก 10492 สังกัด สภ.สะเดาะวันนี้ 24 เม.ย. 67 เวลา 15.30 น ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการ ฯ เป็นตัวแทนประธาน ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อชม ขุนทองแก้ว อายุ 78 ปี บิดาของ พ.ต.ท.พิชัย ขุนทองแก้ว เลขทะเบียนสมาชิก 10492 สังกัด สภ.สะเดาะ (1)
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 17.40 น. ประชุมฝ่ายจัดการ โดยมี ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ ร่วมชี้แนะการดำเนินงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 17.40 น. ประชุมฝ่ายจัดการ โดยมี ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ ร่วมชี้แนะการดำเนินงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (11)
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ตัวแทน บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด มาแนะนำการทำประกัน กรณีสมาชิกถูกออก ล้มละลาย โดยมี ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ตัวแทน บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด มาแนะนำการทำประกัน กรณีสมาชิกถูกออก ล้มละลาย โดยมี ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (2)
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพคุณพ่อชุม สุวรรณมณี ซึ่งเป็นบิดาของสมาขิกราย ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ สุวรรณมณีรอง สว.(ป.) สภ.ควนมีด ณ ศาลากลางบ้าน ม.9 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลาเมื่อวันที่ 22 เม.ย.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพคุณพ่อชุม สุวรรณมณี ซึ่งเป็นบิดาของสมาขิกราย ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ สุวรรณมณีรอง สว.(ป.) สภ.ควนมีด ณ ศาลากลางบ้าน ม.9 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา (1)
วันอาทิตย์ ที่ 21 เม.ย..2567 เวลา 18.20 น. ร.ต.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ กรรมการ พร้อมกับนายวิทยานนท์ สายธิวงศ์ ฝ่ายจัดการเป็นตัวแทนของ สหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่เชย สุขมี มารดา ของ ร.ต.อ.นิติธร สุขมี สังกัด สภ.ควนมีด ณ วัดสว่างอารมณ์วันอาทิตย์ ที่ 21 เม.ย..2567 เวลา 18.20 น. ร.ต.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ กรรมการ พร้อมกับนายวิทยานนท์ สายธิวงศ์ ฝ่ายจัดการเป็นตัวแทนของ สหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่เชย สุขมี มารดา ของ ร.ต.อ.นิติธร สุขมี สังกัด สภ.ควนมีด ณ วัดสว่างอารมณ์ (1)
ร.ต.ท.สุเทพ บัวหมุน และ ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ร.ต.ท.สุเทพ บัวหมุน และ ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง "จุดเด่น : เส้นทางสู่การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ" (4)
วันศุกร์ ที่ 19 เม.ย.67 เวลา 13.10 น. ร.ต.ต.พิทยา ราญฎร กรรมการ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่เยื้อน ยางทอง มารดา ของ ด.ต.หญิง สุภัสสรา ยางทอง สังกัด สภ.ห้วยปลิง ช่วยราชฯฝ่ายอำนวยการ(การเงิน) ภ.จว.สงขลา ณ วัดโคกเมืองวันศุกร์ ที่ 19 เม.ย.67 เวลา 13.10 น. ร.ต.ต.พิทยา ราญฎร กรรมการ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่เยื้อน ยางทอง มารดา ของ ด.ต.หญิง สุภัสสรา ยางทอง สังกัด สภ.ห้วยปลิง ช่วยราชฯฝ่ายอำนวยการ(การเงิน) ภ.จว.สงขลา ณ วัดโคกเมือง (1)
วันพุธ ที่ 17 เม.ย.67 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน ได้มอบเงินสวัสดิการค่าจัดการศพสมาชิก ราย ร.ต.อ.สมหมาย ศรีเทพ เลขทะเบียน 10038 โดยมี นางดวงกมล ศรีเทพ คู่สมรส เป็นผู้รับเงิน และได้แจ้งภาระหนี้ หุ้น เงินฝาก และสวัสดิการต่าง ๆ ให้ทายาททราบ วันพุธ ที่ 17 เม.ย.67 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน ได้มอบเงินสวัสดิการค่าจัดการศพสมาชิก ราย ร.ต.อ.สมหมาย ศรีเทพ เลขทะเบียน 10038 โดยมี นางดวงกมล ศรีเทพ คู่สมรส เป็นผู้รับเงิน และได้แจ้งภาระหนี้ หุ้น เงินฝาก และสวัสดิการต่าง ๆ ให้ทายาททราบ  (1)
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 67 เวลา 19.00 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อนายกิตติพงษ์ ตันติวัฒนกุล อายุ 85 ปี บิดาของ ร.ต.ต.วิชิต ตันติวัฒนกุล สังกัด กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 ณ วัดโคกสมานคุณ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 67 เวลา 19.00 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อนายกิตติพงษ์ ตันติวัฒนกุล อายุ 85 ปี บิดาของ ร.ต.ต.วิชิต ตันติวัฒนกุล สังกัด กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 ณ วัดโคกสมานคุณ  (1)
เมื่อวันที่ 13 เม.ย.67 เวลา 17.20 น ร.ต.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่ชื่น สุวรรณโณ อายุ 76 ปี ซึ่งเป็นมารดาของ ด.ต.ภิญโญ สุวรรณโณ ผบ.หมู่ (ป) สภ.นาทวี ณ. วัดขนุน ม.2 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จว.สงขลาเมื่อวันที่ 13 เม.ย.67 เวลา 17.20 น ร.ต.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่ชื่น สุวรรณโณ อายุ 76 ปี ซึ่งเป็นมารดาของ ด.ต.ภิญโญ สุวรรณโณ ผบ.หมู่ (ป) สภ.นาทวี ณ. วัดขนุน ม.2 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จว.สงขลา (1)
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (2)
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 10/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 10/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (2)
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ได้มอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม เบสเวสเทิร์น พลัส คาราเพซ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ได้มอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม เบสเวสเทิร์น พลัส คาราเพซ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (4)
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (7)
วันที่ 1 เม.ย.67 เวลา 16.30 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนวางพวงหรีดเคารพศพ ด.ต.ธานัท จันทวรรณโณ ข้าราชการบำนาญ ทะเบียนสมาชิก 7096 ณ วัดโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลาวันที่ 1 เม.ย.67 เวลา 16.30 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนวางพวงหรีดเคารพศพ ด.ต.ธานัท จันทวรรณโณ ข้าราชการบำนาญ ทะเบียนสมาชิก 7096 ณ วัดโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา (4)
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 10.30 น. ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการและรองผู้จัดการ ธกส. เนื่องในโอกาสโยกย้ายประจำปีวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 10.30 น. ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการและรองผู้จัดการ ธกส. เนื่องในโอกาสโยกย้ายประจำปี (1)
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ร้อยตำรวจตรีอนุชน ไชยมณี เป็นเป็นตัวแทนของสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบิดาของร้อยตำรวจเอก อาคม ไชยชาญยุทธิ์ ณวัดสามกอง ต.เกาะแต้ว อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาจะทำการฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ร้อยตำรวจตรีอนุชน ไชยมณี เป็นเป็นตัวแทนของสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบิดาของร้อยตำรวจเอก อาคม ไชยชาญยุทธิ์ ณวัดสามกอง ต.เกาะแต้ว อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาจะทำการฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 (1)
วันศุกร์ ที่ 29 มี.ค. 67 เวลาประมาณ 13.30 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา และคณะกรรมการศึกษา พร้อมด้วย พ.ต.ต.รัชกฤต ภูวเดชเดชาสิน ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, ตัวแทน ธ.กรุงไทย และฝ่ายจัดการ ร่วมกวันศุกร์ ที่ 29 มี.ค. 67 เวลาประมาณ 13.30 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา และคณะกรรมการศึกษา พร้อมด้วย พ.ต.ต.รัชกฤต ภูวเดชเดชาสิน ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, ตัวแทน ธ.กรุงไทย และฝ่ายจัดการ ร่วมก (6)
เมื่อวันที่ 29 มี.ค.67 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่ทองหวาน ทองรักขาว อายุ 104 ปี มารดาของ ด.ต.สุภาพ ทองรักขาว เลขสมาชิก 02993 ข้าราชการบำนาญเมื่อวันที่ 29 มี.ค.67 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่ทองหวาน ทองรักขาว อายุ 104 ปี มารดาของ ด.ต.สุภาพ ทองรักขาว เลขสมาชิก 02993 ข้าราชการบำนาญ (1)
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 67 ร.ต.ต.อนุชน ไชยมณี เป็นตัวแทน ของสหกรณ์ฯ ทำนิติกรรมจำนอง สนง.ที่ดินปริก  ส.สะเดาเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 67 ร.ต.ต.อนุชน ไชยมณี เป็นตัวแทน ของสหกรณ์ฯ ทำนิติกรรมจำนอง สนง.ที่ดินปริก ส.สะเดา (1)
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 67 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน ได้ไปทำนิติกรรมจำนองที่ดินหาดใหญ่เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 67 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน ได้ไปทำนิติกรรมจำนองที่ดินหาดใหญ่ (1)
เมื่อวันที่ 28 มี.ค.67 เวลาประมาณ 9:00 น. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 7 อาการสำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 28 มี.ค.67 เวลาประมาณ 9:00 น. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 7 อาการสำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (5)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ มอบเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ราย ร.ต.ต.นิพนธ์ ขาวทอง สมาชิกบำนาญ จำนวน 50000(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ที่บ้านพัก อ.รัตภูมิ จว.สงขลาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ มอบเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ราย ร.ต.ต.นิพนธ์ ขาวทอง สมาชิกบำนาญ จำนวน 50000(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ที่บ้านพัก อ.รัตภูมิ จว.สงขลา (4)
เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (4)
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 67 เวลา 9:00 น ร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ณโรงแรม ศิวา รอยัล อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 67 เวลา 9:00 น ร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ณโรงแรม ศิวา รอยัล อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง (4)
เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วย ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9/2567เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วย ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9/2567 (3)
วันที่ 24 มี.ค.2567 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)วันที่ 24 มี.ค.2567 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) (4)
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.67 เวลา 12.00 น. พ.ต.ต.รัชกฤต ภูวเดชเดชาสิน กรรมการฯ เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อสมหมาย เรืองน้อย บิดา จ.ส.ต.กฤษณะ เรืองน้อย ผบ.หมู่ (ป) สภ.ชุมพล ณ วัดอัมวัน ม.1 ต.นาบอน อ.นาบอน จว.นครศรีธรรรมราชเมื่อวันที่ 24 มี.ค.67 เวลา 12.00 น. พ.ต.ต.รัชกฤต ภูวเดชเดชาสิน กรรมการฯ เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อสมหมาย เรืองน้อย บิดา จ.ส.ต.กฤษณะ เรืองน้อย ผบ.หมู่ (ป) สภ.ชุมพล ณ วัดอัมวัน ม.1 ต.นาบอน อ.นาบอน จว.นครศรีธรรรมราช (1)
เมื่อวันที่ 22 มี.ค.67 เวลา 17.00 น. ร.ต.อ.รัชพล ธนศรีผล เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อแดง วิจิตร บิดา ด.ต.ณฐพล วิจิตร ผบ.หมู่ (ป) สภ.นาหม่อม ณ บ้านปากช่อง ม.1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จว.สงขลา เมื่อวันที่ 22 มี.ค.67 เวลา 17.00 น. ร.ต.อ.รัชพล ธนศรีผล เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อแดง วิจิตร บิดา ด.ต.ณฐพล วิจิตร ผบ.หมู่ (ป) สภ.นาหม่อม ณ บ้านปากช่อง ม.1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จว.สงขลา  (1)
เมื่อวันที่ 22 มี.ค.67 เวลา 13.30 น.ด.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ กรรมการฯ เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพ พ่อสวัสดิ์ หมื่นพวงศ์ อายุ 80 ปี บิดาของ ด.ต.ณรงค์ฤทธิ์ หมื่นพวงผบ.หมู่(ป.)สภ.สะท้อน ณ วัดยางทอง ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลาเมื่อวันที่ 22 มี.ค.67 เวลา 13.30 น.ด.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ กรรมการฯ เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพ พ่อสวัสดิ์ หมื่นพวงศ์ อายุ 80 ปี บิดาของ ด.ต.ณรงค์ฤทธิ์ หมื่นพวงผบ.หมู่(ป.)สภ.สะท้อน ณ วัดยางทอง ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา (1)
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 67 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเปิดซอง และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะอนุกรรมการเปิดซองราคาจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติม สหกรณ์ จำนวน 5 ซอง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 67 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเปิดซอง และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะอนุกรรมการเปิดซองราคาจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติม สหกรณ์ จำนวน 5 ซอง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (5)
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 67 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต ที่ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 67 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต ที่ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ "เชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้" (2)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสอบและฝ่ายจัดการ ได้นัดสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านคัดเลือกภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสอบและฝ่ายจัดการ ได้นัดสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านคัดเลือกภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมเงินกู้ ครั้งที่ 8/2567เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมเงินกู้ ครั้งที่ 8/2567 (3)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสอบและฝ่ายจัดการ ได้นัดสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านคัดเลือกภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสอบและฝ่ายจัดการ ได้นัดสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านคัดเลือกภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (7)
เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (9)
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการจัดการสอบ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการจัดการสอบ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 12.45 น.ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน เป็นตัวแทนวางพวงหรีด บิดา ร.ต.ต.ภูษิต ชูหมุน สมาชิกสังกัด สภ.สทิงพระ โดยมีกำหนดการพิธีฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มี.ค.67 เวลา 13.00 น. ณ เมรุวัดประดิษฐ์สโมสรเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 12.45 น.ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน เป็นตัวแทนวางพวงหรีด บิดา ร.ต.ต.ภูษิต ชูหมุน สมาชิกสังกัด สภ.สทิงพระ โดยมีกำหนดการพิธีฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มี.ค.67 เวลา 13.00 น. ณ เมรุวัดประดิษฐ์สโมสร (1)
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.67 เวลา 18.00 น.ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานกรรมการศึกษาฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบสิ่งของกรณีบิดา พ.ต.ท.สัญญา เจริญเร๊ะ สมาชิก ข้าราชบำนาญ ถึงแก่กรรม ณ มัสยิดบ้านดอนขี้เหล็ก ต.พะวง อ.เมือง จว.สงขลา พร้อมอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ/ สวัสดิการต่างๆเมื่อวันที่ 5 มี.ค.67 เวลา 18.00 น.ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานกรรมการศึกษาฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบสิ่งของกรณีบิดา พ.ต.ท.สัญญา เจริญเร๊ะ สมาชิก ข้าราชบำนาญ ถึงแก่กรรม ณ มัสยิดบ้านดอนขี้เหล็ก ต.พะวง อ.เมือง จว.สงขลา พร้อมอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ/ สวัสดิการต่างๆ (1)
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 ประชุมเตรียมความพร้อมงานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 ประชุมเตรียมความพร้อมงานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (4)
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 8.40 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ในช่วงเช้า ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 8.40 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ในช่วงเช้า ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
เมื่อวันนี้ 3 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพคุณแม่สุดใจ (หิ้น) วงษ์สุวรรณ มารดาของ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ วงษ์สุวรรณ สมาชิกสังกัด สภ.เทพา ณ ศาลาแป็ะกงสะเดา อ.สะเดา จว.สงขลาเมื่อวันนี้ 3 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพคุณแม่สุดใจ (หิ้น) วงษ์สุวรรณ มารดาของ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ วงษ์สุวรรณ สมาชิกสังกัด สภ.เทพา ณ ศาลาแป็ะกงสะเดา อ.สะเดา จว.สงขลา (1)
เมื่อวันที่ 2 มี.ค.67 เวลา 09.00 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ จ.สงขลาเมื่อวันที่ 2 มี.ค.67 เวลา 09.00 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ จ.สงขลา (3)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น.-12.00 น. คณะกรรมการจัดการสอบ คุมสอบภาคปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ นำโดย พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น.-12.00 น. คณะกรรมการจัดการสอบ คุมสอบภาคปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ นำโดย พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (6)
เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพคุณแม่สำราญ บัวงาม ซึ่งเป็นบิดาของสมาชิกราย ด.ต.พิศาล บัวงาม ผบ.หมู่(ป.)สภ.รัตภูมิ จว.สงขลาเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพคุณแม่สำราญ บัวงาม ซึ่งเป็นบิดาของสมาชิกราย ด.ต.พิศาล บัวงาม ผบ.หมู่(ป.)สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา (1)
เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพคุณพ่อฉุุ้น รัตฉวี ซึ่งเป็นบิดาของสมาชิกราย ร.ต.ต.ชัยยุทธ รัตฉวี รอง สว.(ป.)สภ.คูเต่า จว.สงขลา เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพคุณพ่อฉุุ้น รัตฉวี ซึ่งเป็นบิดาของสมาชิกราย ร.ต.ต.ชัยยุทธ รัตฉวี รอง สว.(ป.)สภ.คูเต่า จว.สงขลา  (1)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดการ ร่วมประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดการ ร่วมประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (1)
เมื่อวันที่ 27 ก.พ.67 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ และ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ ร่วมกันประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ผ่านระบบ ZOOMเมื่อวันที่ 27 ก.พ.67 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ และ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ ร่วมกันประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ผ่านระบบ ZOOM (3)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานกรรมการศึกษาฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่ผล ทองแจ้ง อายุ 93 ปี ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา มารดา สมาชิก ฯ ร.ต.อ.ประยูร ทองแจ้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานกรรมการศึกษาฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่ผล ทองแจ้ง อายุ 93 ปี ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา มารดา สมาชิก ฯ ร.ต.อ.ประยูร ทองแจ้ง (1)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมวางพานพุ่มในวันสหกรณ์ ประจำปี 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมวางพานพุ่มในวันสหกรณ์ ประจำปี 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (7)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เข้าร่วมงานแข่งกีฬาวันสหกรณ์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เข้าร่วมงานแข่งกีฬาวันสหกรณ์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (29)
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 14.00 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสอบ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการจัดการสอบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 14.00 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสอบ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการจัดการสอบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (2)
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ ประชุมฝ่ายจัดการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ ประชุมฝ่ายจัดการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (5)
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ ประชุมฝ่ายจัดการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ ประชุมฝ่ายจัดการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (7)
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ และ ฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือการชำระหนี้ของราย ด.ต.สกล เสนแก้วปรมัทวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ และ ฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือการชำระหนี้ของราย ด.ต.สกล เสนแก้วปรมัท (4)
เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประกันสังคม ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประกันสังคม ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  (1)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ต. พิพัฒน์ ประยูร กรรมการฯ เป็นตัวแทนฯ มอบเงินให้โรงเรียนโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ต. พิพัฒน์ ประยูร กรรมการฯ เป็นตัวแทนฯ มอบเงินให้โรงเรียนโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567 (3)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ นายบรรจบ คงชูช่วย บิดาของสมาชิกราย ด.ต.อัมมรศักดิ์ คงชูช่วยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ นายบรรจบ คงชูช่วย บิดาของสมาชิกราย ด.ต.อัมมรศักดิ์ คงชูช่วย (1)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ต. วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการฯ และ ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ กรรมการเลขานุการฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการฯ และ จนท.ฯ มอบเงินและสิ่งของให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ต. วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการฯ และ ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ กรรมการเลขานุการฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการฯ และ จนท.ฯ มอบเงินและสิ่งของให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา (5)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.ด.ต. ยงยุทธ สุวรรณโณกรรมการฯ เป็นตัวแทนฯ มอบเงินให้โรงเรียนวัดโลกา ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.ด.ต. ยงยุทธ สุวรรณโณกรรมการฯ เป็นตัวแทนฯ มอบเงินให้โรงเรียนวัดโลกา ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567 (1)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้จัดการสอบข้อเขียน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้จัดการสอบข้อเขียน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา (13)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ พร้อมด้วย นายวิทยานนท์ สายธิวงศ์ พนักงานขับรถ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่แดง แก้วคีรี ซึ่งเป็นมารดาสมาชิกราย พ.ต.ท.สุทัน แก้วคีรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ พร้อมด้วย นายวิทยานนท์ สายธิวงศ์ พนักงานขับรถ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่แดง แก้วคีรี ซึ่งเป็นมารดาสมาชิกราย พ.ต.ท.สุทัน แก้วคีรี (1)
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 น.ส.อารีย์ ยิ้มเยื้อน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 น.ส.อารีย์ ยิ้มเยื้อน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6 (8)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการ ได้บริการทำนิติกรรมจำนองที่ดินหาดใหญ่ ให้กับสมาชิกสหกรณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการ ได้บริการทำนิติกรรมจำนองที่ดินหาดใหญ่ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ (1)
เมื่อวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 6/2567เมื่อวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 6/2567 (3)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ และ ด.ต.พิทยา ราญฎร กรรมการ เป็นตัวแทนวางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่ออนันต์ ผุดผ่อง อายุ76ปี บิดาของ ด.ต.ไพฑูล ผุดผ่อง ผบ.หมู่ งาน(ป.) สภ.ระโนด จ.สงขลาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ และ ด.ต.พิทยา ราญฎร กรรมการ เป็นตัวแทนวางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่ออนันต์ ผุดผ่อง อายุ76ปี บิดาของ ด.ต.ไพฑูล ผุดผ่อง ผบ.หมู่ งาน(ป.) สภ.ระโนด จ.สงขลา (1)
ในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี พร้อมด้วย ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร และ ด.ค.ยงยุทธ สุวรรณโณ กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัดในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี พร้อมด้วย ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร และ ด.ค.ยงยุทธ สุวรรณโณ กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (10)
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5 (8)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ กรรมการเลขาฯเป็นตัวแทน ประธานกรรมการ และตัวแทนกรรมการสหกรณ์นอกภาคร่วมประชุมการจัดงานวันสหกรณ์ฯแห่งชาติ.เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ กรรมการเลขาฯเป็นตัวแทน ประธานกรรมการ และตัวแทนกรรมการสหกรณ์นอกภาคร่วมประชุมการจัดงานวันสหกรณ์ฯแห่งชาติ. (2)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรรมการะร้อมด้วยฝ่ายจัดการเข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรรมการะร้อมด้วยฝ่ายจัดการเข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (3)
วันพุธที่ 7 ก.พ.2567 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ กรรมการเลขาฯเป็นตัวแทน ของสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ ของ ร.ต.ท.ประวิทย์ วุฒิภูมิ ข้าราชการบำนาญวันพุธที่ 7 ก.พ.2567 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ กรรมการเลขาฯเป็นตัวแทน ของสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ ของ ร.ต.ท.ประวิทย์ วุฒิภูมิ ข้าราชการบำนาญ (3)
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ กรรมการเลขาฯเป็นตัวแทนของสหกรณ์ฯร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ มารดาของ ร.ต.อ.มนัส สัญญาโนวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ กรรมการเลขาฯเป็นตัวแทนของสหกรณ์ฯร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ มารดาของ ร.ต.อ.มนัส สัญญาโน (1)
ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พ.ต.ต.เฉลิมชัย เต็มพร้อม และ ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พ.ต.ต.เฉลิมชัย เต็มพร้อม และ ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่ (5)
เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ ทำหน้าที่แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา ทำนิติกรรมจำนองให้กับสมาชิกราย ด.ต.อนุวัฒน์ รัตนแก้ว ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิเมื่อวันที่ 30 ม.ค.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ ทำหน้าที่แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา ทำนิติกรรมจำนองให้กับสมาชิกราย ด.ต.อนุวัฒน์ รัตนแก้ว ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ (1)
วันที่ 30 มกราคม 2567 ส.ต.อ.พณพล ไชยขวัญ กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ ด้วย คุณแม่สวน พวงสอน เสียชีวิตด้วยโรคชรา ซึ่งเป็นมารดา ของ ร.ต.อ.ธีระ พวงสอนวันที่ 30 มกราคม 2567 ส.ต.อ.พณพล ไชยขวัญ กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ ด้วย คุณแม่สวน พวงสอน เสียชีวิตด้วยโรคชรา ซึ่งเป็นมารดา ของ ร.ต.อ.ธีระ พวงสอน (1)
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.ร.ต.ท.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 54 พร้อมด้วย คณะกรรมการศึกษา และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุม พิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยทุนสวัสดิการฯ และวาระอื่น ๆเมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.ร.ต.ท.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 54 พร้อมด้วย คณะกรรมการศึกษา และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุม พิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยทุนสวัสดิการฯ และวาระอื่น ๆ (4)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ด ต.พิทยา ราญฎร ประธานเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ด ต.พิทยา ราญฎร ประธานเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการ มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกาหรำเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการ มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกาหรำ (8)
วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (5)
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางหรีดเคารพศพสมาชิกราย ร.ต.อ.สมใจ ไหมแก้ว ข้าราชการตำรวจบำนาญ ณ.วัดท่าหยี ม.6 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางหรีดเคารพศพสมาชิกราย ร.ต.อ.สมใจ ไหมแก้ว ข้าราชการตำรวจบำนาญ ณ.วัดท่าหยี ม.6 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา (1)
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ ได้ให้การต้อนรับสหกรณ์จังหวัด ที่เข้าตรวจในวันที่ 23-24 มกราคม 2567วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ ได้ให้การต้อนรับสหกรณ์จังหวัด ที่เข้าตรวจในวันที่ 23-24 มกราคม 2567 (3)
22 ม.ค.2567 ร่ามวางพวงหรีดเคารพศพมารดา ของ ร.ต.อ.ชรินทร์ พุฒแก้ว ณ วัดทุ่งโตนด อ.นาหม่อม จว.สงขลา22 ม.ค.2567 ร่ามวางพวงหรีดเคารพศพมารดา ของ ร.ต.อ.ชรินทร์ พุฒแก้ว ณ วัดทุ่งโตนด อ.นาหม่อม จว.สงขลา (1)
โครงการอบรมสัมมนาบทบาท หน้าที่การดำเนินงาน สหกรณ์ของ กรรมการ ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์วันที่ 20 มกราคม 2567 ณโรงแรมเดอะฟอร์ร่าเมย์ สงขลาโครงการอบรมสัมมนาบทบาท หน้าที่การดำเนินงาน สหกรณ์ของ กรรมการ ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์วันที่ 20 มกราคม 2567 ณโรงแรมเดอะฟอร์ร่าเมย์ สงขลา (15)
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (15)
มอบของขวัญให้เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567มอบของขวัญให้เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (2)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 09.50น. ด.ต.พิทยา ราญฎร กรรมการเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯร่วมอบสิ่งของ และเงินค่าจัดการศพ จำนวน 10,000 บาทพร้อมมอบเงินสวัสดิการอายุการเป็นสมาชิก จำนวนเงิน500,000 บาทให้กับครอบครัว ร.ต.อ.ประกอบ สุวรรณมณี ณ บ้านเลขที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 09.50น. ด.ต.พิทยา ราญฎร กรรมการเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯร่วมอบสิ่งของ และเงินค่าจัดการศพ จำนวน 10,000 บาทพร้อมมอบเงินสวัสดิการอายุการเป็นสมาชิก จำนวนเงิน500,000 บาทให้กับครอบครัว ร.ต.อ.ประกอบ สุวรรณมณี ณ บ้านเลขที่  (3)
เมื่อวันนี้ (วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ) ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยกรรมการเงินกู้ ฯ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้เมื่อวันนี้ (วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ) ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยกรรมการเงินกู้ ฯ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้ (12)
มื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยกรรมการเงินกู้ ฯ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้ มื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยกรรมการเงินกู้ ฯ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้  (4)
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.45 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์จังหวัด และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.45 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์จังหวัด และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (2)
เมื่อวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ ได้รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากตัวแทนบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัดเมื่อวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ ได้รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากตัวแทนบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (10)
เมื่อวันเสาร์นี้ ที่ 6 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 18.30 น.ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ ด้วย คุณแม่เจริญ คีรี เสียชีวิต ซึ่งเป็นมารดา ของ ร.ต.อ.จำแลง คีรี สมาชิกข้าราชการบำนาญ สภ.สะท้อน จว.สงขลา ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ เมื่อวันเสาร์นี้ ที่ 6 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 18.30 น.ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ ด้วย คุณแม่เจริญ คีรี เสียชีวิต ซึ่งเป็นมารดา ของ ร.ต.อ.จำแลง คีรี สมาชิกข้าราชการบำนาญ สภ.สะท้อน จว.สงขลา ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ  (1)
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 67 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พร้อมด้วย ร.ต.ต.อนุชน ไชยมณี กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเคารพศพ นางพราก เขียวชุม อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นมารดา ของ ร.ต.อ.ศุภโชค (นอง) เขียวชุม สมาชิกบำนาญ ณ วัดหนองเมื่อวันที่ 6 มกราคม 67 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พร้อมด้วย ร.ต.ต.อนุชน ไชยมณี กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางพวงหรีดเคารพศพ นางพราก เขียวชุม อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นมารดา ของ ร.ต.อ.ศุภโชค (นอง) เขียวชุม สมาชิกบำนาญ ณ วัดหนอง (1)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 แก่ พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ ผบก.ภ.จว.สงขลาเมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 แก่ พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ ผบก.ภ.จว.สงขลา (2)
มอบกระเช้า ผบ ภ.9 ผอ ภ.9 รพ.หาดใหญ่มอบกระเช้า ผบ ภ.9 ผอ ภ.9 รพ.หาดใหญ่ (4)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.สุเทพ บัวหมุน กรรมการ และฝ่ายจัดการ ไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 แก่ นายกเทศมนตรีเมืองนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ และ ฝ่ายทะเบียนราษเทศบาลนครสงขลาเมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.สุเทพ บัวหมุน กรรมการ และฝ่ายจัดการ ไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 แก่ นายกเทศมนตรีเมืองนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ และ ฝ่ายทะเบียนราษเทศบาลนครสงขลา (2)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดการ ร่วมประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดการ ร่วมประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (5)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด มามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด มามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ (3)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 11.45 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการ ได้วางพวงหรีด คุณพ่อ สว่าง ไพบูลย์ ซึ่งเป็นบิดาของ ร.ต.ต.สนิท ไพบูลย์ รองสว.(ป) สภ.หาดใหญ่ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 2 ม.ค.67 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 11.45 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการ ได้วางพวงหรีด คุณพ่อ สว่าง ไพบูลย์ ซึ่งเป็นบิดาของ ร.ต.ต.สนิท ไพบูลย์ รองสว.(ป) สภ.หาดใหญ่ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 2 ม.ค.67  (1)
วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ ร.ต.ท.สุเทพ บัวหมุน เหรัญญิก และฝ่ายจัดการ ได้มามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 ที่สหกรณ์จังหวัด และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลาวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2567 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ ร.ต.ท.สุเทพ บัวหมุน เหรัญญิก และฝ่ายจัดการ ได้มามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 ที่สหกรณ์จังหวัด และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา (3)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 10.40 น. ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ได้รับมอบหมายจาก พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ให้มามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 แก่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ธนาคารเเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 10.40 น. ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ได้รับมอบหมายจาก พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ให้มามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 แก่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ธนาคารเ (6)
เมื่อวันนี้ 3 ม.ค.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางหรีดเคารพศพ คุณแม่คง ทองมา มารดา ของสมาชิกราย ด.ต.ทนงค์ ทองมา ผบ.หมู่(ป) สภ.สะเดา ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลว ตั้งศพ ณ วัดเสรีสามัคคีธรรม หมู่ที่ 7 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลาเมื่อวันนี้ 3 ม.ค.2567 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางหรีดเคารพศพ คุณแม่คง ทองมา มารดา ของสมาชิกราย ด.ต.ทนงค์ ทองมา ผบ.หมู่(ป) สภ.สะเดา ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลว ตั้งศพ ณ วัดเสรีสามัคคีธรรม หมู่ที่ 7 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (1)
เมื่อวันนี้ 2 ม.ค.67 เวลาประมาณ 15.00 น ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการ เป็นตัวแทน ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่พรั่ง จินดาวงศ์ คณุแม่ของ ด.ต.อนันต์ จินดาวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระแสสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2566 ฌาปนกิจศพ ในวันที่ 6 ม.ค.2567 ในเวลา เมื่อวันนี้ 2 ม.ค.67 เวลาประมาณ 15.00 น ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการ เป็นตัวแทน ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่พรั่ง จินดาวงศ์ คณุแม่ของ ด.ต.อนันต์ จินดาวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระแสสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2566 ฌาปนกิจศพ ในวันที่ 6 ม.ค.2567 ในเวลา  (1)
 ด้วยเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.66 เวลาประมาณ 19.30 น ด.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อเพิ่ม แก่นแก้ว อายุ 85 ปี บิดาของ ด.ต.พิพัฒน์ แก่นแก้ว ผ,บ.หมู่(ป.) สภ.ระโนด ณ.วัดจาก ม.6 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา ด้วยเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.66 เวลาประมาณ 19.30 น ด.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อเพิ่ม แก่นแก้ว อายุ 85 ปี บิดาของ ด.ต.พิพัฒน์ แก่นแก้ว ผ,บ.หมู่(ป.) สภ.ระโนด ณ.วัดจาก ม.6 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา  (2)
 ด้วยเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.66 เวลาประมาณ 19.30 น ด.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อเพิ่ม แก่นแก้ว อายุ 85 ปี บิดาของ ด.ต.พิพัฒน์ แก่นแก้ว ผ,บ.หมู่(ป.) สภ.ระโนด ณ.วัดจาก ม.6 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา ด้วยเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.66 เวลาประมาณ 19.30 น ด.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อเพิ่ม แก่นแก้ว อายุ 85 ปี บิดาของ ด.ต.พิพัฒน์ แก่นแก้ว ผ,บ.หมู่(ป.) สภ.ระโนด ณ.วัดจาก ม.6 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา  (1)
ด้วยเมื่อวันนี้ 28 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 14.30 น.ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดด้วยเมื่อวันนี้ 28 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 14.30 น.ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 11.30 น. ด.ต.อำนวย พรหมเมศ เลขานุการคณะกรรมการศึกษา พร้อมด้วย พ.ต.ต.เฉลิมชัย เต็มพร้อม กรรมการ และผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับ ทางธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา มาอวยพรสวัสดีปีใหม่เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 11.30 น. ด.ต.อำนวย พรหมเมศ เลขานุการคณะกรรมการศึกษา พร้อมด้วย พ.ต.ต.เฉลิมชัย เต็มพร้อม กรรมการ และผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับ ทางธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา มาอวยพรสวัสดีปีใหม่ (2)
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยกรรมการเงินกู้ ฯ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยกรรมการเงินกู้ ฯ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ  (5)
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 13.44 น. ร.ต.อ.รัชพล ธนศรีผล รองประธาน พร้อมด้วย ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ คณะกรรมการ และผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับ ทางธนาคารออมสิน สาขาสงขลา มาอวยพรสวัสดีปีใหม่วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 13.44 น. ร.ต.อ.รัชพล ธนศรีผล รองประธาน พร้อมด้วย ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ คณะกรรมการ และผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับ ทางธนาคารออมสิน สาขาสงขลา มาอวยพรสวัสดีปีใหม่ (3)
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยกรรมการเงินกู้ ฯ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยกรรมการเงินกู้ ฯ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ  (6)
วันที่ 26 ธ.ค.66 เวลา 18.00-20.45 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯและกรรมการพร้อมฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีกับนายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลาวันที่ 26 ธ.ค.66 เวลา 18.00-20.45 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯและกรรมการพร้อมฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีกับนายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา (4)
วันที่ 26 ธ.ค.66 เวลา 18.00-20.45 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯและกรรมการพร้อมฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีกับนายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลาวันที่ 26 ธ.ค.66 เวลา 18.00-20.45 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯและกรรมการพร้อมฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีกับนายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา (3)
วันเสาร์ ที่ 23 ธ.ค.66 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ห้อง Diamond Hall ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีวันเสาร์ ที่ 23 ธ.ค.66 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ห้อง Diamond Hall ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (5)
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566เวลา ประมาณ 12.15 น.พ.ต.ต.เฉลิมชัย เติมพร้อม กรรมการเป็นตัวแทนของสหกรณ์ฯร่วมมอบสิ่งของ ให้กับ ร.ต.อ.อมฤต อุษามาลย์เวท สังกัด สภ.ละงู อ.ละงู จ.สตูล จากการ บุตรสาวได้เสียชีวืต ลงเมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.2566วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566เวลา ประมาณ 12.15 น.พ.ต.ต.เฉลิมชัย เติมพร้อม กรรมการเป็นตัวแทนของสหกรณ์ฯร่วมมอบสิ่งของ ให้กับ ร.ต.อ.อมฤต อุษามาลย์เวท สังกัด สภ.ละงู อ.ละงู จ.สตูล จากการ บุตรสาวได้เสียชีวืต ลงเมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.2566 (1)
วันที่ 23 ธ.ค.66 เวลา 16.00 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน สหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนวางพวงหรีดเคารพศพ นางสายพิณ กัลยเวทย์ ภรรยาของ ด.ต.ประมวล กัลยเวทย์ สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ วัดท่าท้อน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จว.สงขลา ทำการฌาปนกิจศพ วันจันทร์ที่25ธ.ค.66 เริ่มพิธี วันที่ 23 ธ.ค.66 เวลา 16.00 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน สหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนวางพวงหรีดเคารพศพ นางสายพิณ กัลยเวทย์ ภรรยาของ ด.ต.ประมวล กัลยเวทย์ สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ วัดท่าท้อน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จว.สงขลา ทำการฌาปนกิจศพ วันจันทร์ที่25ธ.ค.66 เริ่มพิธี  (1)
วันที่ 23 ธ.ค.66 เวลาประมาณ 12.30 น ด.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่สายใจ ชีวพันธ์ มารดา ของ ด.ต.สมพร ชีวพันธ์ สังกัด กก.สส.3 บก.ภ.9 ณ วัดสระเกษ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลาวันที่ 23 ธ.ค.66 เวลาประมาณ 12.30 น ด.ต.ยงยุทธ สุวรรณโณ กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่สายใจ ชีวพันธ์ มารดา ของ ด.ต.สมพร ชีวพันธ์ สังกัด กก.สส.3 บก.ภ.9 ณ วัดสระเกษ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา (1)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 18.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่น้อย โชติระโส อายุ72ปี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 18.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่น้อย โชติระโส อายุ72ปี  (2)
วันที่ 23 ธ.ค.2566 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางหรีดเคารพศพคุณพ่อเผียน ขวัญเนียม อายุ 87 ปี ได้ถึงแก่กรรมด้วยความชรา ซึ่งเป็นบิดาของสมาชิกราย ด.ต.ถาวร ขวัญเนียม ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 2 บก .สส ภ.9 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดช่างทอง ม.5 ต.นาปะขอวันที่ 23 ธ.ค.2566 ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางหรีดเคารพศพคุณพ่อเผียน ขวัญเนียม อายุ 87 ปี ได้ถึงแก่กรรมด้วยความชรา ซึ่งเป็นบิดาของสมาชิกราย ด.ต.ถาวร ขวัญเนียม ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 2 บก .สส ภ.9 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดช่างทอง ม.5 ต.นาปะขอ (1)
วันที่ 23 ธ.ค.2566 นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ ดาบตำรวจ ปัญญา แก้วกุลนิล สมาชิกข้าราชการบำนาญ ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดคูเต่า ม.3 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ฌาปนกิจศพ ในวันที่ 24 ธ.ค.66 พร้อมมอบเงวันที่ 23 ธ.ค.2566 นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางหรีดเคารพศพ ดาบตำรวจ ปัญญา แก้วกุลนิล สมาชิกข้าราชการบำนาญ ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดคูเต่า ม.3 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ฌาปนกิจศพ ในวันที่ 24 ธ.ค.66 พร้อมมอบเง (4)
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนสหกรณ์เจ้าภาพ ทั้ง 5 ในเขตพื้นที่ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา และ ตชด.43 ร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ ห้องประชุมสหกวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนสหกรณ์เจ้าภาพ ทั้ง 5 ในเขตพื้นที่ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา และ ตชด.43 ร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ ห้องประชุมสหก (9)
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 17.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กกต. ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมมอบนโยบายให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 17.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กกต. ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมมอบนโยบายให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส ทำหน้าที่แทนประธานในที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส ทำหน้าที่แทนประธานในที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (5)
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 17.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กกต. ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมมอบนโยบายให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 17.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กกต. ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมมอบนโยบายให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (12)
วันที่ 20 ธ.ค. 66 เวลาประมาณ 11.00 น. ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วย ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ, พ.ต.ต.เฉลิมชัย เต็มพร้อม กรรมการ และ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมรับมอบกระเช้าปีใหม่ โดยมีประธาน โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นผู้มอบกระเช้าวันที่ 20 ธ.ค. 66 เวลาประมาณ 11.00 น. ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วย ด.ต.อำนวย พรหมเมศ กรรมการ, พ.ต.ต.เฉลิมชัย เต็มพร้อม กรรมการ และ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมรับมอบกระเช้าปีใหม่ โดยมีประธาน โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นผู้มอบกระเช้า (3)
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 2/2567  (5)
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 66 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธ์ เลขานุการสหกรณ์ มอบเงินสวัสดิการค่าจัดการศพสมาชิก ราย ด.ต.สุนันท์ มุนิเมธี ทะเบียนสมาชิก 01196 จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ น.ส.สุชาดา มุนิเมธี บุตรของสมาชิกเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 66 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธ์ เลขานุการสหกรณ์ มอบเงินสวัสดิการค่าจัดการศพสมาชิก ราย ด.ต.สุนันท์ มุนิเมธี ทะเบียนสมาชิก 01196 จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ น.ส.สุชาดา มุนิเมธี บุตรของสมาชิก (1)
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.66 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่สหกรณ์สาธารณสุข จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.66 ร.ต.ท.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่สหกรณ์สาธารณสุข จังหวัดสงขลา (4)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 15.45 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการสหกรณ์ ได้วางพวงหรีดเคารพศพของคุณพ่อเล็ก ขาวผ่อง อายุ 61 ปี บิดาของ ด.ต.หญิง ศรินทิพย์ ขาวผ่อง(ก้อย) ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.คูเต่าเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 15.45 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการสหกรณ์ ได้วางพวงหรีดเคารพศพของคุณพ่อเล็ก ขาวผ่อง อายุ 61 ปี บิดาของ ด.ต.หญิง ศรินทิพย์ ขาวผ่อง(ก้อย) ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.คูเต่า (1)
วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 19.30 น.ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ ด้วยคุณแม่เจียมจิต เจริญกุล อายุ 94 ปีวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 19.30 น.ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพศพ ด้วยคุณแม่เจียมจิต เจริญกุล อายุ 94 ปี (2)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ กกต. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ขึ้นตำแหน่งรองผู้กำกับ สภ.กะพ้อ จ.ปัตตานีเมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ กกต. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ขึ้นตำแหน่งรองผู้กำกับ สภ.กะพ้อ จ.ปัตตานี (1)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ กกต. และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ กกต. และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ (14)
วันอังคาร ที่ 5 ธ.ค.2566 เวลาประมาณ 11.30 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานกรรมการศึกษาร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ฯร่ววางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อประสิทธิ์ สายอ๋อง บิดา ด.ต.อภิรักษ์ สายอ๋อง สมาชิกฯสังกัด สภ.จะนะ ณ ฌาปนสถานน้าถ้อง ต.ม่วงงาม  อ.สวันอังคาร ที่ 5 ธ.ค.2566 เวลาประมาณ 11.30 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานกรรมการศึกษาร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ฯร่ววางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อประสิทธิ์ สายอ๋อง บิดา ด.ต.อภิรักษ์ สายอ๋อง สมาชิกฯสังกัด สภ.จะนะ ณ ฌาปนสถานน้าถ้อง ต.ม่วงงาม อ.ส (2)
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.66 เวลาประมาณ 15.00 น ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการเป็นตัวแทนสหกรณ์ ฯมอบเงินสวัสดิการจัดการศพสมาชิก ด.ต.สมยศ บุญชู ผบ หมู่ (ป) สภ.ระโนด  จำนวน 1,0000 บาท ชึ่ง ได้ถึงแก่กรรมขณะปฏิบัติหน้าที่ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ.วัดบ้านขาว ต.ระโนด อ.ระโนเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.66 เวลาประมาณ 15.00 น ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการเป็นตัวแทนสหกรณ์ ฯมอบเงินสวัสดิการจัดการศพสมาชิก ด.ต.สมยศ บุญชู ผบ หมู่ (ป) สภ.ระโนด จำนวน 1,0000 บาท ชึ่ง ได้ถึงแก่กรรมขณะปฏิบัติหน้าที่ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ.วัดบ้านขาว ต.ระโนด อ.ระโน (1)
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.66 เวลาประมาณ 12.00 น ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการเป็นตัวแทนสหกรณ์ ฯ วางหรีดเคารพศพ ด.ต.สมยศ บุญชู ผบ หมู่ (ป) สภ.ระโนด  ได้ถึงแก่กรรมขณะปฏิบัติหน้าที่ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ.วัดบ้านขาว ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา กำหนดฌาปนกิจกิจ วันอังคารที่ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.66 เวลาประมาณ 12.00 น ร.ต.ต.พิพัฒน์ ประยูร กรรมการเป็นตัวแทนสหกรณ์ ฯ วางหรีดเคารพศพ ด.ต.สมยศ บุญชู ผบ หมู่ (ป) สภ.ระโนด ได้ถึงแก่กรรมขณะปฏิบัติหน้าที่ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ.วัดบ้านขาว ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา กำหนดฌาปนกิจกิจ วันอังคารที่  (1)
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 10.15 น.ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ กรรมการเลขานุการ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินค่าจัดการ จำนวนเงิน 10.,000 บาท และชี้แจงเกี่ยวกับเงินสวัสดิการการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ให้กับครอบครัวของ ร.ต.ต.นึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 10.15 น.ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ กรรมการเลขานุการ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมมอบเงินค่าจัดการ จำนวนเงิน 10.,000 บาท และชี้แจงเกี่ยวกับเงินสวัสดิการการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ให้กับครอบครัวของ ร.ต.ต.นึง  (3)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 10.20 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 10.20 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (4)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธ์ เลขานุการ ได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเข้ามาติดตามการกำกับสอบบัญชีสหกรณ์ จากกรณีสมาชิกสหกรณ์ได้มีการออกข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์ทางสื่อโซเชียล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธ์ เลขานุการ ได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเข้ามาติดตามการกำกับสอบบัญชีสหกรณ์ จากกรณีสมาชิกสหกรณ์ได้มีการออกข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์ทางสื่อโซเชียล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (1)
เมื่อวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.66 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว และฝ่ายจัดการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคราชการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทุกแห่ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อเมื่อวันที่ 28 พ.ย.66 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว และฝ่ายจัดการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคราชการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทุกแห่ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อ (3)
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 เวลา 11.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเเงินกู้ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 1 มีวาระพิจารณาเงินกู้ประจำเดือน และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 เวลา 11.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการเเงินกู้ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 1 มีวาระพิจารณาเงินกู้ประจำเดือน และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
วันที่ 27 พ.ย.66 เวลา 13.00 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน สหกรณ์ฯ ร.ต.ท.สุเทพ บัวหมุน เหรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกฯ เป็นตัวแทนวางพวงหรีดเคารพศพ ด.ต.พิศ จิตรรัตน์ ข้าราชการบำนาญ ทะเบียนสมาชิก 2076 ณ วัดแหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา พร้อมมอบเงินสวัสดิวันที่ 27 พ.ย.66 เวลา 13.00 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน สหกรณ์ฯ ร.ต.ท.สุเทพ บัวหมุน เหรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกฯ เป็นตัวแทนวางพวงหรีดเคารพศพ ด.ต.พิศ จิตรรัตน์ ข้าราชการบำนาญ ทะเบียนสมาชิก 2076 ณ วัดแหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมือง จว.สงขลา พร้อมมอบเงินสวัสดิ (4)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ (4)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายจัดการ ร่วมมอบของรางวัลประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เป็นทองคำแท่ง หนัก 1 สลึง ให้แก่ผู้โชคดี คือ ร.ต.อ.หญิง อุบลรัตน์ หมัดระหีมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายจัดการ ร่วมมอบของรางวัลประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เป็นทองคำแท่ง หนัก 1 สลึง ให้แก่ผู้โชคดี คือ ร.ต.อ.หญิง อุบลรัตน์ หมัดระหีม (2)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ (9)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (250)
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้ ครั้งที่ 35/66 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ เพื่อพิจารณาเงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 12 ราย , เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประเมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้ ครั้งที่ 35/66 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ เพื่อพิจารณาเงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 12 ราย , เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประ (5)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการสหกรณ์ฯ และ ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ เข้ามาตรวจนับเล่มวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการสหกรณ์ฯ และ ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ เข้ามาตรวจนับเล่มวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (9)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 18/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 18/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (15)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 18.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมเตรียมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 18.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมเตรียมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (6)
วันจันทร์ ที่ 6 พ.ย.66 เวลา 14.00 น. คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เข้าตรวจนับเสื้อที่ใส่ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จำนวน 700 ตัว เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันจันทร์ ที่ 6 พ.ย.66 เวลา 14.00 น. คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เข้าตรวจนับเสื้อที่ใส่ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จำนวน 700 ตัว เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (7)
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ ร่วมกันพิจารณาวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ ร่วมกันพิจารณา (4)
ทางสหกรณ์ฯ ได้มีการประชุมแผนงบประประมาณประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาทางสหกรณ์ฯ ได้มีการประชุมแผนงบประประมาณประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (49)
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 13/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 13/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (7)
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 15.30 น.- 17.40 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 15.30 น.- 17.40 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 11.00 น. ทางนักข่าวจากช่อง 7 มาสัมภาษณ์ โดยมีทนายความ จากสำนักงานกฎหมายทนายใจดี มาขอสัมภาษณ์การช่วยเหลือสมาชิก 2 ราย ที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อโซเชียล โดยมี ร.ต.ต.นิทัศน์ สิริสาโรจน์ รองประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 11.00 น. ทางนักข่าวจากช่อง 7 มาสัมภาษณ์ โดยมีทนายความ จากสำนักงานกฎหมายทนายใจดี มาขอสัมภาษณ์การช่วยเหลือสมาชิก 2 ราย ที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อโซเชียล โดยมี ร.ต.ต.นิทัศน์ สิริสาโรจน์ รองประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้ (10)
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 10.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 15/2566 ประชุมเกี่ยวกับรับรองงบและจัดสรรกำไรสุวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 10.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 15/2566 ประชุมเกี่ยวกับรับรองงบและจัดสรรกำไรสุ (12)
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 66 เวลาประมาณ 10.30 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ได้เจรจากับผู้กู้และผู้ค้ำที่พ้นสภาพ มาเข้าพบคณะกรรมการเงินกู้ จำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯวันพุธที่ 18 ตุลาคม 66 เวลาประมาณ 10.30 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ได้เจรจากับผู้กู้และผู้ค้ำที่พ้นสภาพ มาเข้าพบคณะกรรมการเงินกู้ จำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (5)
วันนี้ 16 ตุลาคม 66 เวลา 16.30 น.นัดประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์แจ้งเรื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเตรียมพร้อมรับการยื่นเงินกู้ปันผลรวมทั้งเรื่องการทำงานอื่นๆวันนี้ 16 ตุลาคม 66 เวลา 16.30 น.นัดประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์แจ้งเรื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเตรียมพร้อมรับการยื่นเงินกู้ปันผลรวมทั้งเรื่องการทำงานอื่นๆ (5)
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยกรรมการเงินกู้ ฯ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้สมาชิก จำนวน 19 ราย และวาระอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยกรรมการเงินกู้ ฯ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้สมาชิก จำนวน 19 ราย และวาระอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (3)
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 17.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา มารับทราบข้อมูลเบื้องต้น ในกรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ปรากฎตามข่าวสื่อโซเชียล โดยมี พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้ข้อมูลตอบข้อซักถามจน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 17.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา มารับทราบข้อมูลเบื้องต้น ในกรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ปรากฎตามข่าวสื่อโซเชียล โดยมี พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้ข้อมูลตอบข้อซักถามจน (8)
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจบัญชี และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 14/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจบัญชี และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 14/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (14)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 11.00 น. นายกุญชร ขาวทอง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนครนอก ได้มาส่งหนังสือ เรื่อง ขออภัยในการปฏิบัติงานด้านการบริการ และชี้แจงเรื่องธนบัตรชำรุด โดยมี พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธ์ เลขานุการเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 11.00 น. นายกุญชร ขาวทอง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนครนอก ได้มาส่งหนังสือ เรื่อง ขออภัยในการปฏิบัติงานด้านการบริการ และชี้แจงเรื่องธนบัตรชำรุด โดยมี พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธ์ เลขานุการ (2)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เข้าตรวจสอบที่สหกรณ์ โดยมี ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เข้าตรวจสอบที่สหกรณ์ โดยมี ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับ (12)
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)ได้เข้ามาพบปะศูนย์ประสานงาน โดยมี ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ และนายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)ได้เข้ามาพบปะศูนย์ประสานงาน โดยมี ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ และนายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จ (3)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 14.00 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 8/2566 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 14.00 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 8/2566 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (5)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.40 น. ร.ต.ต.นิทัศน์ สิริสาโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ คณะกรรมการ กกต. และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 13/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.40 น. ร.ต.ต.นิทัศน์ สิริสาโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ คณะกรรมการ กกต. และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 13/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (11)
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 17.45 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสหกรณ์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 17.45 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสหกรณ์ (6)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 15.10 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 15.10 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 10:30 น. นางอังศุมาลย์ ณ พัทลุง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา ได้เข้ามาเยี่ยมสหกรณ์ โดยมี ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 10:30 น. นางอังศุมาลย์ ณ พัทลุง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา ได้เข้ามาเยี่ยมสหกรณ์ โดยมี ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ (1)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ พร้อมด้วย นางขัตติยา สันนะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และคณะ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ พร้อมด้วย นางขัตติยา สันนะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และคณะ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออม (14)
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 30ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 30 (3)
วันที่ 19 กันยายน 2566 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย เลขานุการ และ ฝ่ายจัดการ เข้าแสดงความเคารพและยินดี นางขัตติยา สันนะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เนื่องในโอกาสเกษียณราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาวันที่ 19 กันยายน 2566 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย เลขานุการ และ ฝ่ายจัดการ เข้าแสดงความเคารพและยินดี นางขัตติยา สันนะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เนื่องในโอกาสเกษียณราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (9)
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 14.00 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 14.00 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (8)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 ก.ย. 66 เวลาประมาณ 09.30 น.ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมพูดคุยพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กับสมาชิก จำนวน 29 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯเมื่อวันจันทร์ ที่ 4 ก.ย. 66 เวลาประมาณ 09.30 น.ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมพูดคุยพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กับสมาชิก จำนวน 29 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (5)
เมื่่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยกรรมการเงินกู้ ฯและหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้สามัญทั่วไปและเงินกู้สามัญก่อนเกษียณอายุ จำนวน 23 ราย แก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกฯ และวาระพิจารณาอื่น ๆ เมื่่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยกรรมการเงินกู้ ฯและหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้สามัญทั่วไปและเงินกู้สามัญก่อนเกษียณอายุ จำนวน 23 ราย แก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกฯ และวาระพิจารณาอื่น ๆ  (5)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (16)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 17.20 น. ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสหกรณ์ การบริการสมาชิก การเข้า-เลิกงาน ฯลฯเมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 17.20 น. ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสหกรณ์ การบริการสมาชิก การเข้า-เลิกงาน ฯลฯ (4)
วันที่ 20 สิงหาคม 2566 โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ของสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดย พล.ต.ต. ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ให้เกียรติเป็นประธานเปิวันที่ 20 สิงหาคม 2566 โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ของสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดย พล.ต.ต. ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ให้เกียรติเป็นประธานเปิ (156)
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 14.30 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 14.30 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (2)
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-16:00 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ และนางสาวสุภลักษณ์ ตรีอารมณ์ เจ้าหน้าที่บัญชี เข้าร่วมสัมมนา หลักสูตรนักบัญชีสหกรณ์มืออาชีพ ในหัวข้อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การบัญชีเกี่ยวกับเงินให้กูเมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-16:00 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการ และนางสาวสุภลักษณ์ ตรีอารมณ์ เจ้าหน้าที่บัญชี เข้าร่วมสัมมนา หลักสูตรนักบัญชีสหกรณ์มืออาชีพ ในหัวข้อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การบัญชีเกี่ยวกับเงินให้กู (7)
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นางสาวจุรีรัตน์ รักศรี รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นางสาวจุรีรัตน์ รักศรี รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  (2)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้เยี่ยมเยียนสมาชิกและมอบเงินสวัสดิการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ ด.ต.อภิศักดิ์ คำมณีเมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้เยี่ยมเยียนสมาชิกและมอบเงินสวัสดิการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ ด.ต.อภิศักดิ์ คำมณี (4)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้ ได้ร่วมกันพิจารณาเงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 9 ราย , เงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า จำนวน 1 รายเมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วย คณะกรรมการเงินกู้ ได้ร่วมกันพิจารณาเงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 9 ราย , เงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า จำนวน 1 ราย (3)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2566 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธ์ เลขานุการสหกรณ์ , ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมหารือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกของสหกรณ์ กับทางธนาคารออมสินเมื่อวันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2566 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธ์ เลขานุการสหกรณ์ , ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมหารือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกของสหกรณ์ กับทางธนาคารออมสิน (9)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.40 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.40 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  (13)
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 14.30 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 14.30 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง ประธานคณะกรรมการศึกษา กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (8)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ส.ค. 66 เวลาประมาณ 09.30 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมพูดคุยพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กับสมาชิก จำนวน 22 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯเมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ส.ค. 66 เวลาประมาณ 09.30 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมพูดคุยพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กับสมาชิก จำนวน 22 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (4)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 15.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 15.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (6)
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรบทบาทหน้าที่การดำเนินงานสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา อำเภอเมือสงขลา จังหวัดสงขลเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรบทบาทหน้าที่การดำเนินงานสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา อำเภอเมือสงขลา จังหวัดสงขล (43)
ด้วยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ร.ต.ต.รังสรรค์ ว่องมงคลเดช ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการ ประชุมบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดด้วยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ร.ต.ต.รังสรรค์ ว่องมงคลเดช ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการ ประชุมบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (5)
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.66 ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้รับมอบหมายจากท่านประธานให้เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เข้าร่วมประชุม ชมรมสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัดเมื่อวันที่ 21 ก.ค.66 ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้รับมอบหมายจากท่านประธานให้เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เข้าร่วมประชุม ชมรมสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด (2)
ด้วยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบกิจการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ด้วยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบกิจการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  (2)
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีกับสหกรณ์อื่นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีกับสหกรณ์อื่น (5)
ด้วยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 25 รายด้วยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพิจารณาเงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 25 ราย (6)
ด้วยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดด้วยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (10)
เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้เข้าร่วมงานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ จำกัดเมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้เข้าร่วมงานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ จำกัด (34)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัดเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด (30)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 08.30 น.ร.ต.ต.นิทัศน์ สิริสาโรจน์ รองประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.เมืองสงขลาวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 08.30 น.ร.ต.ต.นิทัศน์ สิริสาโรจน์ รองประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.เมืองสงขลา (135)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 13.00 น. ร.ต.ต.ระวี แท่นแก้ว รองประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.ม่วงงาม จว.สงขลาวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 13.00 น. ร.ต.ต.ระวี แท่นแก้ว รองประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา (53)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. ร.ต.ต.ระวี แท่นแก้ว รองประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.สามบ่อ จว.สงขลาวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. ร.ต.ต.ระวี แท่นแก้ว รองประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.สามบ่อ จว.สงขลา (73)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 13:00 น. พ.ต.ท.จริน แสง แก้ว ประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.คอหงส์ จ.สงขลาวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 13:00 น. พ.ต.ท.จริน แสง แก้ว ประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.คอหงส์ จ.สงขลา (43)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 09:00 น. พ.ต.ท.จริน แสง แก้ว ประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.ควนมีด จ.สงขลาวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 09:00 น. พ.ต.ท.จริน แสง แก้ว ประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.ควนมีด จ.สงขลา (39)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 13.00 น. พ.ต.ท.จริน แสง แก้ว ประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.ห้วยปลิง จ.สงขลาวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 13.00 น. พ.ต.ท.จริน แสง แก้ว ประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.ห้วยปลิง จ.สงขลา (43)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. พ.ต.ท.จริน แสง แก้ว ประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. พ.ต.ท.จริน แสง แก้ว ประธานกรรมการฯ , ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้บริการและคำปรึกษาโครงการสหกรณ์สัญจรประจำปี 2566 ณ สภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา (87)
อบรมสัมมนาและประสานสัมพันธ์สหกรณ์ภาคใต้ พัทลุงอบรมสัมมนาและประสานสัมพันธ์สหกรณ์ภาคใต้ พัทลุง (110)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกุ้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2566เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกุ้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2566 (1)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (8)
เมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (10)
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  (21)
เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 66 เวลา 10.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมพูดคุยพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กับสมาชิก จำนวน 31 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯเมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 66 เวลา 10.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมพูดคุยพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กับสมาชิก จำนวน 31 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (7)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.รังสรรค์ ว่องมงคลเดช ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการ ประชุมบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.รังสรรค์ ว่องมงคลเดช ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการ ประชุมบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (6)
ตามที่ทางสหกรณ์จังหวัดสงขลาได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินเพื่อจัดหาของรางวัลนาวากาชาด ปี 2566 และเมื่อวันที่ 30 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้บริจาครถจักรยาน 2 คัน โดยมี ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ ตามที่ทางสหกรณ์จังหวัดสงขลาได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินเพื่อจัดหาของรางวัลนาวากาชาด ปี 2566 และเมื่อวันที่ 30 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้บริจาครถจักรยาน 2 คัน โดยมี ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ  (2)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดเมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (7)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยได้ร่วมกันพิจารณาเรื่อง นัดประชุมเตรียมความพร้อมนัดหมายเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยได้ร่วมกันพิจารณาเรื่อง นัดประชุมเตรียมความพร้อมนัดหมาย (4)
ด้วยเมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 66 เวลา 13.30 - 15.30 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมนอกภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯด้วยเมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 66 เวลา 13.30 - 15.30 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมนอกภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (18)
ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 66 เวลา 10.00 - 16.00 น.ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมพูดคุยพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กับสมาชิก จำนวน 39 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 66 เวลา 10.00 - 16.00 น.ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ ร่วมพูดคุยพิจารณาเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้กับสมาชิก จำนวน 39 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (6)
ด้วยเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30-10.40 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยร.ต.ต.นิทัศน์ สิริสาโรจน์ รองประธานฯ ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้วางพานพุ่มในวันสหกรณ์แห่งชาติด้วยเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30-10.40 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยร.ต.ต.นิทัศน์ สิริสาโรจน์ รองประธานฯ ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้วางพานพุ่มในวันสหกรณ์แห่งชาติ (21)
ด้วยเมื่อเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-18.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ประจำปี 2566ด้วยเมื่อเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-18.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ประจำปี 2566 (126)
มอบเงินวันสหกรณ์ 66 - สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลามอบเงินวันสหกรณ์ 66 » สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา (5)
มอบเงินวันสหกรณ์ 66 - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา มอบเงินวันสหกรณ์ 66 » ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา  (41)
มอบเงินวันสหกรณ์ 66 - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลามอบเงินวันสหกรณ์ 66 » บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา (2)
วันศุกร์ ที่ 10 ก.พ.2566 เวลาประมาณ 09.00 - 15.15 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันศุกร์ ที่ 10 ก.พ.2566 เวลาประมาณ 09.00 - 15.15 น.พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (17)
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30-19.15 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30-19.15 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (14)
วันที่ 31 ม.ค. 66 เวลา ประมาณ 13.30 - 14.30 น. เจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิน สาขาสงขลา มาเยี่ยมเยียน และหารือเรื่องทิศทางดอกเบี้ย โดยมี พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ  พร้อมด้วย ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหวันที่ 31 ม.ค. 66 เวลา ประมาณ 13.30 - 14.30 น. เจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิน สาขาสงขลา มาเยี่ยมเยียน และหารือเรื่องทิศทางดอกเบี้ย โดยมี พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการฯ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสห (14)
วันที่ 30 ม.ค. 66 เวลา ประมาณ 10.30 - 14.00 น. ร.ต.ต.รังสรรค์ ว่องมงคลเดช ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการ ประชุมบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันที่ 30 ม.ค. 66 เวลา ประมาณ 10.30 - 14.00 น. ร.ต.ต.รังสรรค์ ว่องมงคลเดช ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการ ประชุมบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (6)
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30-15.40 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30-15.40 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (12)
วันที่ 14 ม.ค.2566 เวลาประมาณ 08.30 -12.00 น พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ สงขลาได้จัดเตรียมมขนม น้ำ และไอศกรีมไว้เพื่อต้อนรับและบริการแก่สมาชิกตลอดทวันที่ 14 ม.ค.2566 เวลาประมาณ 08.30 -12.00 น พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ สงขลาได้จัดเตรียมมขนม น้ำ และไอศกรีมไว้เพื่อต้อนรับและบริการแก่สมาชิกตลอดท (114)
วันที่ 11 ม.ค.2566 เวลาประมาณ 09.00 น พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ กรรมการและฝ่ายจัดการ ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยในวาระพิจารณาได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบเงินกู้เอนกประสงค์จากเดิม 4 แสนบาทเป็น 5 แสนบาท และเวันที่ 11 ม.ค.2566 เวลาประมาณ 09.00 น พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ กรรมการและฝ่ายจัดการ ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยในวาระพิจารณาได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบเงินกู้เอนกประสงค์จากเดิม 4 แสนบาทเป็น 5 แสนบาท และเ (8)
มอบกระเช้าปีใหม่ ประจำปี 2566มอบกระเช้าปีใหม่ ประจำปี 2566 (7)
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง เลขานุการฯ คณะกรรมการเงินกู้ฯ พร้อมด้วย นายวีรยุทธ สุวรรณโมสิ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ และนายวลงกรณ์ หมัดเลขา นิติกร ได้เจรจากับ ร.ต.อ.นิรัตน์ นิลวงค์ ผู้ค้ำประกันราย ด.ต.นิคม หวันชิตนาย ผู้กู้ จวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ร.ต.ต.สมพง ขุนพ่วง เลขานุการฯ คณะกรรมการเงินกู้ฯ พร้อมด้วย นายวีรยุทธ สุวรรณโมสิ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ และนายวลงกรณ์ หมัดเลขา นิติกร ได้เจรจากับ ร.ต.อ.นิรัตน์ นิลวงค์ ผู้ค้ำประกันราย ด.ต.นิคม หวันชิตนาย ผู้กู้ จ (5)
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยได้ร่วมกันพิจารณาเรื่อง การจัดเตรียมสถานที่ และการจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยได้ร่วมกันพิจารณาเรื่อง การจัดเตรียมสถานที่ และการจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอ (7)
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 2-2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 2-2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (17)
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-18.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ประสบภัยพิบัติที่สมาชิกได้ยื่นไว้จำนวน 34 ราย ที่มีเอกสารครบถ้ววันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-18.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ประสบภัยพิบัติที่สมาชิกได้ยื่นไว้จำนวน 34 ราย ที่มีเอกสารครบถ้ว (22)
วันทึ่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 -18.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ ร่วมกับกรรมการ ฝ่ายจัดการ โดยมีประธานฯ กกต.และคณะผู้ตรวจสอบกิจการบัญชีเข้าร่วม ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยได้พิจารณาอนุมัติโครงการกวันทึ่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 -18.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ ร่วมกับกรรมการ ฝ่ายจัดการ โดยมีประธานฯ กกต.และคณะผู้ตรวจสอบกิจการบัญชีเข้าร่วม ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยได้พิจารณาอนุมัติโครงการก (19)
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว และฝ่ายจัดการดำเนินงาน ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว และฝ่ายจัดการดำเนินงาน ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (12)
วันที่ 16 ธ.ค. 65 เวลาประมาณ 10.00 น. ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการสหกรณ์ฯ และ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย สาขานครนอก เยี่ยมและอวยพรสวัสดีปีใหม่วันที่ 16 ธ.ค. 65 เวลาประมาณ 10.00 น. ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการสหกรณ์ฯ และ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย สาขานครนอก เยี่ยมและอวยพรสวัสดีปีใหม่ (1)
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินสนับสนุน ตามโครงการ วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินสนับสนุน ตามโครงการ "ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน" ณ บ้านพักข้าราชการตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 (8)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ และฝ่ายดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้พบปะธนาคารออมสินวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ และฝ่ายดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้พบปะธนาคารออมสิน (5)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ และฝ่ายดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้พบปะธนาคารกรุงไทย สาขานครนอกวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ และฝ่ายดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้พบปะธนาคารกรุงไทย สาขานครนอก (3)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ และฝ่ายดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้พบปะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย ร.ต.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ และฝ่ายดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้พบปะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (4)
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานฯ และฝ่ายจัดการ ประชุมอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (11)
ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานเงินกู้ และคณะกรรมการเงินกู้ ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเงินกู้สามัญ,เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ,เงินกู้พิเศษทั่วไปประจำเดือนพ.ย. ในวันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานเงินกู้ และคณะกรรมการเงินกู้ ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเงินกู้สามัญ,เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ,เงินกู้พิเศษทั่วไปประจำเดือนพ.ย. ในวันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (4)
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดการ ประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (7)
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 53 ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 53 ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (24)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (408)
วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 ประชุมดำเนินการ workshop ณ โรงแรงแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราชวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 ประชุมดำเนินการ workshop ณ โรงแรงแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช (119)
ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที่ 25 ต.ค. 65 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ประชุมคณะกรรมการศึกษา ครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที่ 25 ต.ค. 65 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ (6)
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 18/2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 18/2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (14)
วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 17/2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 ประชุมดำเนินการ ครั้งที่ 17/2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (44)
วันอาทิตย์ที่18ก.ย.2565 เวลา09.00 น. สหกรณ์ออกทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ร่วมขบวนการสหกรณ์ภาคใต้ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ระดมทุนเพื่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล1บ้านเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิวันอาทิตย์ที่18ก.ย.2565 เวลา09.00 น. สหกรณ์ออกทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ร่วมขบวนการสหกรณ์ภาคใต้ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ระดมทุนเพื่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล1บ้านเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิ (9)
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08:00-12:00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการและคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 พร้อมฝ่ายจัดการและสมาชิกเข้าใหม่ ร่วมโครงการสัมมนาเกี่ยวกับหลักการดำเนินงานของสหกรณ์และอบรมสมาชิกใหม่ ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช สงขลาวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08:00-12:00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการและคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 พร้อมฝ่ายจัดการและสมาชิกเข้าใหม่ ร่วมโครงการสัมมนาเกี่ยวกับหลักการดำเนินงานของสหกรณ์และอบรมสมาชิกใหม่ ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช สงขลา (19)
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัดวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 52 พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด (19)
วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 17:00 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการ ชุดที่ 52 และฝ่ายจัดการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวพิชชาภา บุญฤทธิ์ บุตรสาวของ ด.ต.หญิง พรเพ็ญ บุญฤทธิ์ ณ วัดแหลมทรายวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 17:00 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการ ชุดที่ 52 และฝ่ายจัดการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวพิชชาภา บุญฤทธิ์ บุตรสาวของ ด.ต.หญิง พรเพ็ญ บุญฤทธิ์ ณ วัดแหลมทราย (7)
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น. นำโดย พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกร่วมพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี สหกรณ์ฯ มีกิจกรรมส่งเสิมการออมเงินฝากให้กับสมาชิก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น. นำโดย พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกร่วมพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี สหกรณ์ฯ มีกิจกรรมส่งเสิมการออมเงินฝากให้กับสมาชิก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (21)
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.พนม จิตรภักดี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัดวันที่ 5 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.พนม จิตรภักดี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด (6)
วันที่5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52 ประจำเดือนเมษายน มีวาระการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนมีนาคม และพิจารณาแผนงานประจำเดือนพฤษภาคม และวาระอื่นๆวันที่5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52 ประจำเดือนเมษายน มีวาระการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนมีนาคม และพิจารณาแผนงานประจำเดือนพฤษภาคม และวาระอื่นๆ (9)
วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีวาระการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ และพิจารณาแผนงานประจำเดือนมีนาคม และวาระอื่นๆวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีวาระการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ และพิจารณาแผนงานประจำเดือนมีนาคม และวาระอื่นๆ (10)
วันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ 2565 ร.ต.ต.ระวี แท่นแก้ว รองประธานฯพร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565 ณ สหกรณ์จังหวัดสงขลาวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ 2565 ร.ต.ต.ระวี แท่นแก้ว รองประธานฯพร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565 ณ สหกรณ์จังหวัดสงขลา (6)
 วันที่ 21 ก.พ.65 ด.ต.วัชระ สุกใส เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ได้ร่วมบริจาคทุนสาธารณประโยชน์ เงินจำนวน3,000บาท ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จว.สงขลา กิจกรรมเพื่อการกุศลเนื่องวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลาปี2565 โดยมีนายนำโชค ชำนาญวงศ วันที่ 21 ก.พ.65 ด.ต.วัชระ สุกใส เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ได้ร่วมบริจาคทุนสาธารณประโยชน์ เงินจำนวน3,000บาท ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จว.สงขลา กิจกรรมเพื่อการกุศลเนื่องวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลาปี2565 โดยมีนายนำโชค ชำนาญวงศ (2)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ มอบประกาศนียบัตรแก่คณะกรรมการ เนื่องจาก วันที่ 10-14 และ 24-27 มกราคม 2565 คณะกรรมการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเงินการบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 1วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ มอบประกาศนียบัตรแก่คณะกรรมการ เนื่องจาก วันที่ 10-14 และ 24-27 มกราคม 2565 คณะกรรมการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเงินการบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (8)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52 ประจำเดือนมกราคม มีวาระการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม และพิจารณาแผนงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ และวาระอื่นๆวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52 ประจำเดือนมกราคม มีวาระการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม และพิจารณาแผนงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ และวาระอื่นๆ (9)
วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ (5)
วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52 ประจำเดือนธันวาคม มีวาระการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคม และพิจารณาแผนงานประจำเดือนมกราคมวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52 ประจำเดือนธันวาคม มีวาระการติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคม และพิจารณาแผนงานประจำเดือนมกราคม (9)
วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย ด.ต.นวยม สุวรรณะ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 52 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ให้จัดโครงการส่งเสริมสมาชิกรักการออมเงินเพื่อบุคคลในครอบครัว (วันเด็กแวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย ด.ต.นวยม สุวรรณะ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 52 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ให้จัดโครงการส่งเสริมสมาชิกรักการออมเงินเพื่อบุคคลในครอบครัว (วันเด็กแ (26)
วันที่ 8 ธ.ค.2564 เวลา 09.00-13.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52 ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน มีวาระ 6วาระ สรุปวาระเด่นคือการพิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ และเพิ่มวงเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ฯวันที่ 8 ธ.ค.2564 เวลา 09.00-13.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด52 ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน มีวาระ 6วาระ สรุปวาระเด่นคือการพิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ และเพิ่มวงเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ฯ (6)
วันที่ 25 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. ร.ต.ต.ระวี แท่นแก้ว รอง ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พร้อมด้วย ร.ต.ต.นิทัศน์ ศิริสาโรจน์ เหรัญญิกฯ ด.ต.สมพง ขุนพ่วง ปธ.เงินกู้ฯ และ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ รรท.ผจก.ฯ ร่วมประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินวันที่ 25 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. ร.ต.ต.ระวี แท่นแก้ว รอง ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พร้อมด้วย ร.ต.ต.นิทัศน์ ศิริสาโรจน์ เหรัญญิกฯ ด.ต.สมพง ขุนพ่วง ปธ.เงินกู้ฯ และ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ รรท.ผจก.ฯ ร่วมประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (6)
วันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 9.09 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 51 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ อาทิ เตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคม และวางแผนการดำเนินงานเดือนพฤศวันที่ 10 พ.ย. 64 เวลา 9.09 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 51 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ อาทิ เตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคม และวางแผนการดำเนินงานเดือนพฤศ (6)
วันที่ 14 ต.ค.64 เวลา 9.09 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 51 ฝ่ายจัดการ และตัวแทนกรรมการสรรหา ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เรื่องแผนกลยุทธ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์วันที่ 14 ต.ค.64 เวลา 9.09 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 51 ฝ่ายจัดการ และตัวแทนกรรมการสรรหา ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เรื่องแผนกลยุทธ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ (10)
วันที่ 7 ต.ค.64 เวลา 9.09 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 51 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ อาทิ ติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนกันยายน และวางแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้น ณ ห้องประชุมสหกรณ์วันที่ 7 ต.ค.64 เวลา 9.09 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 51 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ อาทิ ติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนกันยายน และวางแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้น ณ ห้องประชุมสหกรณ์ (10)
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 9.09 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 51 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 9.09 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 51 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (7)
วันนี้ที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๖๔เวลา ๐๘.๔๕ น. ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ พร้อมรับมอบทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์นำไปมอบให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่คัดวันนี้ที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๖๔เวลา ๐๘.๔๕ น. ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ พร้อมรับมอบทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์นำไปมอบให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่คัด (5)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (1)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (1)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (1)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 (1)
วันที่10 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธาน และคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5, 10 พร้อมสหกรณ์จังหวัดสงขลา และคณะฯวันที่10 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธาน และคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5, 10 พร้อมสหกรณ์จังหวัดสงขลา และคณะฯ (6)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (1)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 (1)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 (1)
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยมี พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับตรวจการประเมิน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยมี พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับตรวจการประเมิน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (7)
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ด.ต.ระวี แท่นแก้ว รองประธานกรรมการคนที่ 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ด.ต.ระวี แท่นแก้ว รองประธานกรรมการคนที่ 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ (2)
วันที่ 23 เม.ย.63 เวลา 08.59 น.พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด และคณะ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 23 เม.ย.63 เวลา 08.59 น.พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด และคณะ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (6)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ด.ต.ระวี แท่นแก้ว และ ด.ต.วัชระ สุกใส รองประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ด.ต.ระวี แท่นแก้ว และ ด.ต.วัชระ สุกใส รองประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย (10)
วันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาวันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (32)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่ตัวแทนรับมอบจากหน่วยงานและชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆต่อไปสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่ตัวแทนรับมอบจากหน่วยงานและชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆต่อไป (14)
วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และสัมมนาหัวข้อ วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และสัมมนาหัวข้อ "เหตุผลความจำเป็นและสาระสำคัญของ (ร่าง) กฎกระทรวง 13 ฉบับ ตามมาตรา 89/2 ของ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562" ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3)
วันที่ 6-9 มีนาคม 2562 นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าอบรมโครงการวันที่ 6-9 มีนาคม 2562 นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าอบรมโครงการ"การบริหารการเงินสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน Fintech ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ด.ต.วัชระ สุกใส รองประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ด.ต.วัชระ สุกใส รองประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (8)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ด.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ตัวแทนมอบพัดลมตั้งพื้นและนาฬิกาแขวนผนัง ให้แก่หน่วยบริการประชาชนแหล่งพระรามวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ด.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ตัวแทนมอบพัดลมตั้งพื้นและนาฬิกาแขวนผนัง ให้แก่หน่วยบริการประชาชนแหล่งพระราม (1)
วันที่ 24-26 มกราคม 2562 ด.ต.ศุภชัย วิรุฬห์รัตกุล กรรมการฯ และนายวิทยานนท์ สายธิวงค์ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมฝึกอบรม การปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาวันที่ 24-26 มกราคม 2562 ด.ต.ศุภชัย วิรุฬห์รัตกุล กรรมการฯ และนายวิทยานนท์ สายธิวงค์ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมฝึกอบรม การปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (7)
วันที่ 22 มกราคม 2562 ด.ต.สุเทพ บัวหมุน เหรัญญิกฯ ด.ต.แสงชัย แสงประดับ กรรมการ นายวลงกรณ์ หมัดเลขา นิติกร ได้เข้าอบรมกฎหมายสหกรณ์ ณ รร.กรีนเวิลด์ สงขลาวันที่ 22 มกราคม 2562 ด.ต.สุเทพ บัวหมุน เหรัญญิกฯ ด.ต.แสงชัย แสงประดับ กรรมการ นายวลงกรณ์ หมัดเลขา นิติกร ได้เข้าอบรมกฎหมายสหกรณ์ ณ รร.กรีนเวิลด์ สงขลา (2)
วันที่ 10 - 11 มกราคม 2562 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้แก่ตัวแทนรับมอบจากหน่วยงานและชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆต่อไปวันที่ 10 - 11 มกราคม 2562 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้แก่ตัวแทนรับมอบจากหน่วยงานและชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆต่อไป (12)
วันที่ 3 มกราคม 2562 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ฯ ด.ต.สมพง ขุนพ่วง รองประธานคนที่2 และกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นางวิมล บุญรอด ได้มอบกระเช้าปีใหม่ ให้แก่ พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู รอง ผบช.ภ.9วันที่ 3 มกราคม 2562 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ฯ ด.ต.สมพง ขุนพ่วง รองประธานคนที่2 และกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นางวิมล บุญรอด ได้มอบกระเช้าปีใหม่ ให้แก่ พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู รอง ผบช.ภ.9 (4)
วันที่ 3 มกราคม 2562 นางวิมล บุญรอด และ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ฝ่ายจัดการ รับมอบกระเช้าปีใหม่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลาวันที่ 3 มกราคม 2562 นางวิมล บุญรอด และ นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ฝ่ายจัดการ รับมอบกระเช้าปีใหม่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา (4)
วันที่ 3 มกราคม 2562 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ฯ ด.ต.สมพง  ขุนพ่วง รองประธานคนที่2 และกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นางวิมล บุญรอด ได้มอบกระเช้าปีใหม่ ให้แก่ พล.ต.ต.สรรภัทร ปราบพุฒซา รอง ผชบ.ภ.9วันที่ 3 มกราคม 2562 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ฯ ด.ต.สมพง ขุนพ่วง รองประธานคนที่2 และกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นางวิมล บุญรอด ได้มอบกระเช้าปีใหม่ ให้แก่ พล.ต.ต.สรรภัทร ปราบพุฒซา รอง ผชบ.ภ.9 (3)
วันที่ 3 มกราคม 2562 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ฯ ด.ต.สมพง ขุนพ่วง รองประธานคนที่2 และกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นางวิมล  บุญรอด ได้มอบกระเช้าปีใหม่ ให้แก่ พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลาวันที่ 3 มกราคม 2562 พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานสหกรณ์ฯ ด.ต.สมพง ขุนพ่วง รองประธานคนที่2 และกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นางวิมล บุญรอด ได้มอบกระเช้าปีใหม่ ให้แก่ พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา (4)
วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.49 น. ด.ต.สมพง ขุนพ่วง ด.ต.นิทัศน์ สิริสาโรจน์ ร.ต.อ.รัชพล ธนศรีผล ตัวแทนกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมกับฝ่ายจัดการ นางวิมล บุญรอด ได้มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ พล.ต.ต.ดำรัส วิริยกุล รอง ผบวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.49 น. ด.ต.สมพง ขุนพ่วง ด.ต.นิทัศน์ สิริสาโรจน์ ร.ต.อ.รัชพล ธนศรีผล ตัวแทนกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมกับฝ่ายจัดการ นางวิมล บุญรอด ได้มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ พล.ต.ต.ดำรัส วิริยกุล รอง ผบ (4)
วันที่ 2 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น.นางวิมล บุญรอด ผู้จัดการ เป็นตัวแทนประธานกรรมการร่วมมอบกระเช้าให้กับสกรณ์จังหวัดสงขลา..และกรมตรวจบัญชีจังหวัดสงขลาวันที่ 2 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น.นางวิมล บุญรอด ผู้จัดการ เป็นตัวแทนประธานกรรมการร่วมมอบกระเช้าให้กับสกรณ์จังหวัดสงขลา..และกรมตรวจบัญชีจังหวัดสงขลา (4)
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ด.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ และนายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วย ผจก. มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัดวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ด.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ และนายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วย ผจก. มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด (2)
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ด.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด และนายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วย ผจก. ให้การต้อนรับและรับมอบของขวัญปีใหม่จากธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลาวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ด.ต.วัชระ สุกใส รองประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด และนายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วย ผจก. ให้การต้อนรับและรับมอบของขวัญปีใหม่จากธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา (4)
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ด.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด และนายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วย ผจก. ให้การต้อนรับและรับมอบของขวัญปีใหม่จากธนาคารออมสิน สาขา สงขลาวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ด.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด และนายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วย ผจก. ให้การต้อนรับและรับมอบของขวัญปีใหม่จากธนาคารออมสิน สาขา สงขลา (2)
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ด.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด และนางวิมล บุญรอด ผู้จัดการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องก้นและแก้ปัญหาของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมกรีนเวิล์ดพาเลซวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ด.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด และนางวิมล บุญรอด ผู้จัดการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องก้นและแก้ปัญหาของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมกรีนเวิล์ดพาเลซ (6)
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้เข้าร่วมอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล รอง. ผบก.สส.ภ.9วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้เข้าร่วมอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล รอง. ผบก.สส.ภ.9 (4)
วันที่ 21 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 น. ด.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จาก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัดวันที่ 21 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 น. ด.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จาก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด (4)
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 น. นางวิมล บุญรอด เป็นตัวแทนประธานกรรมการมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ หัวหน้าสำนักงานที่ดินสาขาหาดใหญ่เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 น. นางวิมล บุญรอด เป็นตัวแทนประธานกรรมการมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ หัวหน้าสำนักงานที่ดินสาขาหาดใหญ่ (2)
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกันประชุมครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. พ.ต.ท.พนม จิตภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกันประชุมครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (14)
วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ด.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด เข้าเพื่อดูงานกิจการของสหกรณ์ฯวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ด.ต.เฉลิมพร คงพันธุ์ เลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด เข้าเพื่อดูงานกิจการของสหกรณ์ฯ (15)
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการพร้อมด้วยกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เข้าเพื่อดูงานกิจการของสหกรณ์ฯวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการพร้อมด้วยกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เข้าเพื่อดูงานกิจการของสหกรณ์ฯ (12)
วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกันประชุมครั้งที่ 14/2561 ประจำเดือน  สิงหาคม 2561วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกันประชุมครั้งที่ 14/2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (11)
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ได้จัดโครงการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการดำเนิน การ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน โดย ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศรวันที่ 25 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ได้จัดโครงการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการดำเนิน การ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน โดย ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร (8)
วันที่ 19 ส.ค.61 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ และ ด.ต.นวยม สุวรรณะ รองประธานคนที่ 2 ร่วมเสวนาเรื่อง วันที่ 19 ส.ค.61 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ และ ด.ต.นวยม สุวรรณะ รองประธานคนที่ 2 ร่วมเสวนาเรื่อง "ถอดบทเรียนการป้องกัน การทุจริตในสหกรณ์" จัดโดย ชมรมสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจังหวัดสงขลา ณ ห้องออเรียนทัล โรงแรมสยามออเรียนทัลหาดใหญ่ (7)
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกันประชุมครั้งที่ 13/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกันประชุมครั้งที่ 13/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  (15)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดอบรมสัมนาเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่เดินรายงานของหน่วย พร้อมทั้งได้มอบเสื้อสะท้อนแสงให้แก่หน่วย ณ ห้องประชุมสมิหลา ตำรวจภูธรภาค9วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดอบรมสัมนาเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่เดินรายงานของหน่วย พร้อมทั้งได้มอบเสื้อสะท้อนแสงให้แก่หน่วย ณ ห้องประชุมสมิหลา ตำรวจภูธรภาค9 (25)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 จำนวน 255 ทุน เป็นเงิน 595,000 บาท ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 จำนวน 255 ทุน เป็นเงิน 595,000 บาท ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  (16)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกันประชุมครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน  มิถุนายน 2561วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมกันประชุมครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (11)
วันที่ 9 มิ.ย.61 ประธานกรรมการ และรองประธานคนที่ 2 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรีวันที่ 9 มิ.ย.61 ประธานกรรมการ และรองประธานคนที่ 2 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี (10)
วันที่ 7 มิ.ย.61 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาวันที่ 7 มิ.ย.61 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (7)
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมประชุมคณะกรรมดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ สงขลา จำกัด ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมประชุมคณะกรรมดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ สงขลา จำกัด ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  (13)
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามระเบียบวันที่ 4 มิถุนายน 2561 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามระเบียบ (3)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ได้ทำการต้อนรับคณะจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ได้ทำการต้อนรับคณะจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (20)
วันที่ 20 พ.ค.2561 พันตำรวจโท จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ สอ.ตร.สข. และนายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์”วันที่ 20 พ.ค.2561 พันตำรวจโท จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ สอ.ตร.สข. และนายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” (4)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา ชุดที่ 48 ได้ร่วมกันประชุมครั้งที่  9/2561 ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา ชุดที่ 48 ได้ร่วมกันประชุมครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (12)
พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ อบรมหลักสูตร พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ อบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค.61 ณ ศูนย์การประชุมรัขนี แจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กทม. (3)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัดวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด (3)
ตามมติที่ประชุมใหญ่ฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ชึ่งประกอบ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนสมาชิกฯ เพื่อศึกษาดูงาน การจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 ที่ สหกรณ์ สำนักงาน กพ. และสหกรณ์ท่าอากาศยานไทย พื้นที่ กทมตามมติที่ประชุมใหญ่ฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ชึ่งประกอบ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนสมาชิกฯ เพื่อศึกษาดูงาน การจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 ที่ สหกรณ์ สำนักงาน กพ. และสหกรณ์ท่าอากาศยานไทย พื้นที่ กทม (6)
วันที่ 28 มี.ค.61 เวลา 09.00 - 12.00 น. ตัวแทนสหกรณ์จังหวัดสงขลา เข้าแนะนำการดำเนินการตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯวันที่ 28 มี.ค.61 เวลา 09.00 - 12.00 น. ตัวแทนสหกรณ์จังหวัดสงขลา เข้าแนะนำการดำเนินการตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (7)
วันที่ 29 มี.ค.61 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เข้าตรวจสอบมาตรฐานทางบัญชีของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯวันที่ 29 มี.ค.61 พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เข้าตรวจสอบมาตรฐานทางบัญชีของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ (5)
วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพจัด สัมนาโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมืองสงขลา จ.สงขลาวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพจัด สัมนาโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา (15)
วันที่ 26 ก.พ.2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ, คณะกรรมการดำเนินการสกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยวันที่ 26 ก.พ.2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ, คณะกรรมการดำเนินการสกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย (6)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2561วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2561 (5)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น ประธานกรรมการสหกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้มีโอกาสแนะนำความรู้เกียวกับสหกรณ์ ให้กับข้าราชการตำรวจนายสิบตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น ประธานกรรมการสหกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้มีโอกาสแนะนำความรู้เกียวกับสหกรณ์ ให้กับข้าราชการตำรวจนายสิบตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันแรก (7)
วันที่ 11 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบรถจักรยาน เพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 แก่ตัวแทนหน่วยงานในสังกัดวันที่ 11 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบรถจักรยาน เพื่อเป็นของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 แก่ตัวแทนหน่วยงานในสังกัด (18)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.. ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา , และ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  จากท่าน พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา จากการสนับสนุน โครงการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.. ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา , และ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่าน พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา จากการสนับสนุน โครงการ "แด่เธอตำรวจผู้กล้าหาญ" (4)
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 09.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการสรรหา และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัดวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 09.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย พ.ต.ท.จริน แสงแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (23)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (1)
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 สหกรณ์ฯได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 มอบโดย พล.ต.ต.เอกภพ  ประสิทธิ์วัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุมสมิหลา ตำรวจภูธรภาค 9เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 สหกรณ์ฯได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 มอบโดย พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุมสมิหลา ตำรวจภูธรภาค 9 (19)
น.ส.นิชาภา กิจทวีอุดมโชติ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค9น.ส.นิชาภา กิจทวีอุดมโชติ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค9 (7)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.มอ.) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดย พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.มอ.)  (7)
15 ส.ค.59 พ.ต.ท.ฉลอง ยิ่งคง สว.ป.สภ.เทพา เป็นตัวแทน สอ.ตร.สข.เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่อง ร่างกฏหมายเพื่อการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน กทม.15 ส.ค.59 พ.ต.ท.ฉลอง ยิ่งคง สว.ป.สภ.เทพา เป็นตัวแทน สอ.ตร.สข.เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่อง ร่างกฏหมายเพื่อการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน กทม. (4)
สอ.ตร.สข.โดย พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ประธานกรรมการร่วมลงนามสัญญาเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เพื่อการบริหารสหกรณ์ กับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดสอ.ตร.สข.โดย พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ประธานกรรมการร่วมลงนามสัญญาเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เพื่อการบริหารสหกรณ์ กับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (3)
วันที่ 13 ก.ค.59 พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล รองผบก.ภ.จว.สงขลา /ประธานสหกรณ์ฯ และ ด.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ มาเยี่ยมให้กำลังใจ ด.ต.พิชิต เพชรมาก สายตรวจ สภ. จะนะ ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบเงินสวัสดิการจำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันที่ 13 ก.ค.59 พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล รองผบก.ภ.จว.สงขลา /ประธานสหกรณ์ฯ และ ด.ต.สมพง ขุนพ่วง กรรมการ มาเยี่ยมให้กำลังใจ ด.ต.พิชิต เพชรมาก สายตรวจ สภ. จะนะ ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบเงินสวัสดิการจำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ออกพบปะสมาชิก ตามโครงการ สหกรณ์สัญจร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ สวัสดิการและตอบข้อซักถามแก่สมาชิกที่ปฏิบัติงานในภ.จว.สงขลาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ออกพบปะสมาชิก ตามโครงการ สหกรณ์สัญจร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการ สวัสดิการและตอบข้อซักถามแก่สมาชิกที่ปฏิบัติงานในภ.จว.สงขลา (57)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ร่วมงานกีฬาเครือข่ายสหกรณ์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 59สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ร่วมงานกีฬาเครือข่ายสหกรณ์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 59 (5)
กรรมการสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบุคคลในครอบครัวสมาชิกกรรมการสหกรณ์ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก (22)
ประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพราย ด.ต.คเณศ กาญจนรังษี ณ บ้านพัก ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพราย ด.ต.คเณศ กาญจนรังษี ณ บ้านพัก ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (4)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พบปะสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พบปะสมาชิกสหกรณ์ (11)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก (3)
กิจกรรมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ 2558กิจกรรมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ 2558 (1)
รูปอบรมสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1รูปอบรมสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 (2)
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 (9)
มอบกระเช้าเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่มอบกระเช้าเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ (3)
มอบเงินสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ด.ต.พุ่ง หนูอุไรมอบเงินสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ด.ต.พุ่ง หนูอุไร (1)