ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมซักซ้อมเพื่อจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2559

ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมซักซ้อมเพื่อจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2559