ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

       อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2557 หมวด 3 ข้อ 16 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้สวัสดิการ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 ดังเอกสารที่แนบมานี้
 
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561.pdf)ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561.pdf538 Kb10/05/2561 18:59