ประกาศ ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ.2561

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พ.ศ.2544 ข้อ 27 (8)  ข้อ 78 (8) และข้อ 105 (11)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ.2561 ดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ.2561.pdf)ประกาศ ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อการจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ.2561.pdf113 Kb14/06/2561 14:55