ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่เดินรายงานเข้าร่วมอบรม

       ตามคำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ที่ 17/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด นั้น
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้กำหนดอบรมสัมมนา เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่เดินรายงาน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมิหลา ตำรวจภูธรภาค 9 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่ออนุญาตให้ข้าราชการตำรวจผู้มีรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าว เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้