ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ

ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์