ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562


        อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 ข้อ 21 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ดังเอกสารแนบ