ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ การจ่ายทุนสวัสดิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562


        อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561 ข้อ 12 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ การจ่ายทุนสวัสดิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ดังเอกสารแนบ