ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

         อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561 ข้อ 12 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการ หมวด 2 ข้อ 6 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 จึงได้ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562 ดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562.pdf)ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562.pdf893 Kb19/04/2562 00:02