ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิก

       ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มประจำปี 2562 โดยให้บริษัทประกันชีวิตยื่นซองประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตที่มีความเหมาะสมในการจัดทำประกันสินเชื่อให้แก่สมาชิก ซึ่งมีบริษัทประกันชีวิตยื่นซองเสนอเงื่อนไขรายละเอียดมาเพื่อพิจารณาในวันที่ 10 เมษายน 2562 จำนวน 2 บริษัท นั้น
 
       คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้พิจารณาข้อเสนอเงื่อนไข รายละเอียดของแต่ละบริษัทฯ อย่างรอบคอบถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมแล้ว มีมติคัดเลือกบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ต่อไป