ประกาศ เรื่อง เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิต ประจำปี 2562

        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ให้สมาชิกกู้เงินประเภทเงินกู้สามัญเอนกประสงค์ เงินกู้สามัญทั่วไป เงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตหนึ่งล้านบาท เงินกู้สามัญเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน และเงินกู้พิเศษทั่วไป พร้อมทำประกันสินเชื่อกับหน่วยงานที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด นั้น
 
        คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติคัดเลือกบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตประจำปี 2562 รอบระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กำหนดเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตประจำปี 2562 ผ่านเงินได้รายเดือนและเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก ตามเอกสารแนบ
 
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิต ประจำปี 2562.pdf)ประกาศ เรื่อง เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิต ประจำปี 2562.pdf111 Kb15/05/2562 13:59