ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562

     กำหนดให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 ต้องไม่ผิดนัดชำระการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยในปีบัญชี 2562 หากสมาชิกท่านใดผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ในปีบัญชี 2562 
 
     ดังนั้น เพื่อมิให้สมาชิกเสียสิทธิในการได้รับเงินเฉลี่ยคืน จึงให้ติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อชำระหนี้ให้ครบถ้วนตามสัญญาเงินกู้ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ จะงดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562.pdf)ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562.pdf202 Kb18/09/2562 16:57