รายงานผลการประชุมสัมมนา การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการให้เงินสนับสนุนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย


     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 อนุมัติให้นายธวัชชัย ธรรมรัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปั 2562 ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และมอบหมายให้พิจารณาการให้เงินสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญดังกล่าววงเงินไม่เกิน 2,000 บาท นั้น
 
     รายงานผลด้านการประชุมสัมมนามีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ฉบับใหม่ ดังเอกสารแนบ