ประกาศ เรื่อง เงินกู้พิเศษของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

      อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 ข้อ 27 และข้อ 28 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 กำหนดประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เรื่อง เงินกู้พิเศษของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังเอกสารแนบ