ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563

       ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง กำหนดหน่วยและผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 นั้น
 
       อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2545 ข้อ 3 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 จึงแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 จำนวน 355 คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563.pdf)ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563.pdf4265 Kb18/10/2562 14:26