ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการ

       อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561 ข้อ 12 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 กำหนดประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการ ดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการ.pdf)ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการ.pdf352 Kb05/11/2562 11:20