ประกาศ เรื่อง การเร่งรัดหนี้สิน

       ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ นั้น เนื่องจากสมาชิกผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ทายาทผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันไม่ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน ทำให้สหกรณ์ไม่ได้รับชำระหนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด พ.ศ.2544 ข้อ 10 วรรค 3 ข้อ 78 (1) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2557 ข้อ 34 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ในการประชุมครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้ออกประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเร่งรัดหนี้สิน โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง การเร่งรัดหนี้สิน.pdf)ประกาศ เรื่อง การเร่งรัดหนี้สิน.pdf780 Kb20/11/2562 15:57