ประกาศ เรื่อง กำหนดกลุ่มและจำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2567