ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ประจำปี 2567 และผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ แทนผู้ที่ลาออกจากการเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567