ประกาศ เรื่อง แก้ไขยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2567