ประกาศ เรื่อง การยื่นคำขอกู้สามัญเพื่อผู้ประสอบภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากอุทกภัย