ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงินกู้โครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระสถาบันการเงินอื่นหรือเงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้