ขั้นตอนการกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

 ขั้นตอนการกดเงินกู้ฉุกเฉินผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

1. เสียบบัตร ATM

2. กดรหัส ATM

3. เลือกบริการอื่น ๆ

4. เลือกบริการอื่น ๆ

5. เลือก สหกรณ์ออมทรัพย์

6. เลือกรับเงินกู้

7. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการกู้

8. รอรับสลิป ( เงินกู้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร )

9. ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารปกติ

หมายเหตุ

1. เมื่อทำเงินกู้ฉุกเฉิน ATM ไม่สามารถรับเงินที่สหกรณ์ได้

2. ค่าธรรมเนียมกดเงินฉุกเฉินครั้งละ 10 บาท